Hur ökas konkurrenskraften i egen regi?

Foto: ACAMA AB

Nu är det hög tid att planera för nästa år. Maskin- och fordonsinköp behöver göras i god tid och behovet ses över dessförinnan. Skötsel som upphandlas externt kanske går ut på ny anbudsgivning. Arbetet med budgeten för nästa år är redan klart. Men mitt i allt detta är det också dags att ställa sig frågan: Hur blir vi mer konkurrenskraftiga med det arbete som utförs i egen regi, av kommunens, kyrkans eller fastighetsbolagets egen personal?

I dag, med pressade skötselpriser och ett stort utbud på tjänstvilliga entreprenörer, är det lätt att tappa tilltron till den egna organisationens konkurrenskraft och stirra sig blind på hur svårt det är att i egen regi klara gräsklippning eller renhållning till konkurrenskraftiga marknadspriser. 

Dock är den samlade prisbilden på kvalificerade yrkesarbeten inte så låg. Anläggningsarbeten , trädbeskärning, större arbetsredskap/maskiner med kompetenta förare etc. är ofta dyra att köpa in, inte minst på löpande räkning. Och problemen med lågprisentreprenader är välkända. Det gäller att fundera strategiskt på vad man skall utföra i egen regi och vad som är bättre och billigare att hyra in eller upphandla externt.

Det är klart att en 54-årig parkarbetare kommer att ha svårt att utföra gräsputs med trimmer eller röjsåg lika snabbt som en 22 åring, oavsett om denne är anställd av kommunen eller av en entreprenör. Har vi en hög andel medelålders, yrkeskunnig personal är det kanske bra för alla parter att hyra in personal för gräsputsen och låta den yrkeskunnige 54-åringen köra traktor, göra trädbeskärning, plantera, rensa perenner etc. Vem vill sätta en ung, oerfaren kille eller tjej på att rensa bland perennerna? Ogräset blir kvar och det andra åker ut…

Att öka konkurrenskraften i den egna verksamheten handlar mycket om att både tänka strategiskt och att ta tillvara den kompetens och de resurser som finns hos den egna förvaltningen. Och att utöva ett gott ledarskap som bekräftar och engagerar medarbetarna.

Här följer ett enkelt test som kan ge er en indikation på hur konkurrenskraftig er egen verksamhet är. Åtta påståenden som, om dem stämmer väl in på er, visar att ni är väl rustade att försvara era arbetsplatser inför framtiden.

• Vi är bra på rätt saker och det vet alla. Vi har dokumenterad kompetens som marknadsförs såväl internt som externt
• Vi fixar inte allt till vilket pris som helst. Vi har en hög andel specialisttjänster med högt eller medelhögt marknadspris
• Vi klarar förändringar med kort omställningstid. Vi har en slimmad organisation med fast nukleär och påbyggbara projektteam.
• Vi mår bra allesammans. Vi har god arbetsmiljö med delegerat ansvar och hög delaktighet.
• Vi sitter ner i båten och styr. Vi har stark projektstyrning och tydliga internbeting.
• Vi kan alltid hitta tillbaka till källan. Vi har ett genomskinligt (transparent) arbets- och redovisningssätt.
• Vi arbetar med olika täckningsbidrag som sammantaget minst täcker våra självkostnader räknat på hela året. Vi har hög rörlighet i kostnadsmassan och marknadsprissättning av det producerade arbetet.
• Vi är lyhörda för ägarnas/kundernas signaler och behov. Vi har en god kundvård genom regelbunden kommunikation och förmåga till snabb och korrekt respons på feedback

Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB