Vattnets roll på allmän platsmark är livsviktig

Vattnets roll på allmän platsmark är livsviktig

Foto: Shutterstock.com
Vi har en kurs i ämnet – “Vatten på allmän plats” 

Klicka här för att läsa mer om kursen.

Vattnets roll på allmän plats i Sverige har aldrig varit viktigare. Det sträcker sig från bevattning av växter till avvattning av hårdgjorda ytor och markens förmåga att hålla eller dränera vatten. I en tid när klimatutmaningar blir allt mer akuta, står samhället inför komplexa problem. Deltagare från parkförvaltningar, kyrkogårdsförvaltningar och fastighetsförvaltningar runt om i landet diskuterade dessa utmaningar och deras konsekvenser vid en kurs. I denna artikel kommer vi att utforska de utmaningar som de identifierade och vilka farhågor och slutsatser som kan dras av dem.

Utmaningar och Farhågor:

 • Hårdgjorda ytor och minskade grönområden: En av de mest påtagliga utmaningarna är ökningen av hårdgjorda ytor och minskningen av grönområden. Detta fenomen medför flera problem, inklusive minskad dränering och en ökad belastning på avloppssystemet. Samtidigt ökar behovet av grönområden, vilket skapar en paradox.

 • Trädvård och bevattning: Att plantera träd är avgörande för att bibehålla den naturliga skönheten och hälsa i våra städer. Men att vattna dem under de första tre åren är dyrt och kräver betydande resurser. Det är en utmaning att hantera dessa kostnader, särskilt med begränsade medel.

 • Översvämningar och dränering: Sverige upplever översvämningar på vissa områden, och befintliga dräneringssystem är ofta otillräckliga för att hantera de ökande vattenmängderna. Detta leder till skador och oro för säkerheten.

 • Dagvattenhantering och förväntningar: Allmänhetens förväntningar på dagvattenhantering är ibland orealistiska. Det finns en risk att öppna dagvattenlösningar inte uppfyller förväntningarna, och det kan skapa missnöje och osäkerhet.

 • Miljömässig hållbarhet: Balansen mellan att hantera vatten och bevara den naturliga miljön är en komplex utmaning. Ibland leder överambitiös gestaltning till kostsamma miljöer som är svåra att underhålla.

 • Samverkan och ansvar: Samverkan mellan olika aktörer som äger och hanterar allmän platsmark är avgörande. Tydliga roller och ansvarsområden måste fastställas för att säkerställa effektiv hantering av vatten.

 • Teknisk kompetens och innovation: Att ha personal med rätt teknisk kompetens för vattenhantering är avgörande. Dessutom krävs innovation för att hitta effektivare sätt att samla in och använda vatten, särskilt i tider av torka.
Bevattning
Brett Taylor Photography/Shutterstock.com

Slutsatser:

De utmaningar som identifierades under kursen belyser behovet av en holistisk och hållbar strategi för vattenhantering på allmän plats i Sverige. Här är några slutsatser som kan dras:

 • Prioritering av åtgärder: Det är viktigt att prioritera de områden där åtgärder kommer att ha störst positiv effekt. Detta kräver noggranna analyser och planering.

 • Ekonomiskt hållbara lösningar: Att hitta ekonomiskt hållbara sätt att hantera vatten, som att samla in regnvatten från sjöar istället för att använda kommunalt vatten, kan minska kostnaderna och minska belastningen på vattenresurserna.

 • Utbildning och samverkan: Att öka teknisk kompetens och främja samverkan mellan olika aktörer är nödvändigt för att effektivt hantera vattenutmaningarna.

 • Kommunikation med allmänheten: Tydlig och ärlig kommunikation med allmänheten om vad som kan förväntas av dagvattenlösningar och hur de gynnar samhället kan minska missnöje och rädsla.

 • Miljöhänsyn och hållbarhet: Att utforma lösningar som är hållbara över tid, både ur ekonomisk och miljömässig synpunkt, är avgörande för att skapa långsiktig framgång.

Sammanfattning:

Vattenhantering på allmän plats i Sverige står inför betydande utmaningar i en tid av klimatförändringar och ökade krav på grönområden. Genom att prioritera åtgärder, hitta ekonomiskt hållbara lösningar, öka teknisk kompetens och kommunicera med allmänheten kan samhället möta dessa utmaningar och skapa en mer hållbar och motståndskraftig vattenhantering på allmän plats. Det är en investering i vår gemensamma framtid och i hälsan och välbefinnandet hos dem som lever i samhället.

Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB