Göteborgs kyrkogårdsförvaltning bygger nytt krematorium

Foto: Göteborgs kyrkogårdsförvaltning

Nordens största krematorium byggs på Kvibergs kyrkogård i Göteborg. Anledningen till att Göteborg valde att projektera för ett nytt krematorium är den kapacitetsbrist som finns i Västsverige vad gäller kremationer. Göteborg servar idag ett flertal stora begravningshuvudmän genom uppdragskremationer och kylförvaring. Befolkningsmässigt växer regionen snabbt och den förstudie som genomfördes 2014/2015 visade tydligt på att det brådskade med att en tillbyggnad av det befintliga krematoriet för att därigenom dubblera krematoriekapaciteten.

En förstudie initierades redan 2011 som resulterade i ett kyrkofullmäktigebeslut som gav kyrkogårdsförvaltningen i uppdrag att ta fram en volymstudie av hur ett nytt krematorium skulle kunna gestalta sig. Denna volymstudie ligger även till grund för det miljötillstånd som är beviljat av Länsstyrelsen både för den gamla och nya delen av krematoriet. Tanken är att de fyra befintliga ugnar som togs i bruk 1999 ska användas parallellt med att de fyra nya ugnarna trimmas in. Volymstudien ledde även vidare till att parallella uppdrag gick ut till fyra arkitekter som fick möjlighet att skissa på hur en tillbyggnad skulle kunna gestalta sig.

En bedömningsgrupp bestående av representanter från Kyrkogårdsstyrelsen, Fastighetsutskottet, sakkunniga arkitekter, Stadsbyggnadskontoret och Länsstyrelsen utsågs.  Det program som fanns framtaget pekar tydligt på funktion och tillgänglighet som de två viktigaste parametrarna att bedöma.  Det betonades även att tidsaspekten  var viktig då vi var oroliga för om de fyra nya ugnarna skulle hålla tills det nya krematoriet var driftsatt.

I programmet för nybyggnationen finns även med att kylutrymmena behövde byggas ut, anhörigrum för att kunna närvara vid kremationerna och ett separat urnutlämningsrum för anhöriga.

Arkitekt Peter Erseus stod för det vinnande förslaget och under 2015 drogs en detaljprojektering igång. Tuve Bygg vann upphandlingen vad gäller byggnationen och Kyrkogårdsförvaltningen gjorde en separat upphandling av ugnstekniken. DFW, ett holländskt ugnsföretag, blev det företag som vann den upphandlingen. Under hela processen har vi haft god hjälp av ÅF som också bistår med projektledning.

Det har varit en del svårigheter under resans gång. Trots gedigna markundersökningar visade det sig att markarbetena blev betydligt mer omfattande än vad som var projekterat. Lerdjupet där den nya byggnaden nu är uppförd varierade mellan 4 och 60 meter, vilket gjorde att pålningsarbetena blev mer omfattande. Vi ligger nu cirka en månad sent i förhållande till den ursprungliga tidplanen  och räknar med att få ta den nya anläggningen i drift någon gång under oktober månad.

En annan svårighet har varit att hålla befintlig verksamhet igång under byggnationen. Vi har behövt göra en provisorisk entré för de kistor som kommer till krematoriet, men hittills har det fungerat bra. Det första spadtaget togs den 20 april 2016.

Kostnaden för tillbyggnaden inklusive ugnsteknik är budgeterad till 180 miljoner kronor och i yta är omfattningen 2 500 kvadratmeter.

Katarina Evenseth, Begravningschef, Göteborgs kyrkogårdsförvaltning

Fakta

Katarina Evenseth är begravningschef i Göteborg och även ordförande i föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer. 

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för begravningsverksamheten och kyrkogårdarna i Göteborg. Här finns 34 begravningsplatser, sex kapell och ett krematorium.