Fördröjningsmagasin för dagvatten

Fördröjningsmagasin för dagvatten
Chinnapong/Shutterstock.com

Dagvatten är det vatten som rinner av från marken, tak och vägar när det regnar eller snöar. Dagvatten kan innehålla föroreningar som olja, tungmetaller, näringsämnen och bakterier som kan påverka miljön och människors hälsa. Därför är det viktigt att hantera dagvatten på ett hållbart sätt.

Ett sätt att hantera dagvatten är att använda fördröjningsmagasin. Ett fördröjningsmagasin är en anläggning som lagrar och fördröjer dagvattnet innan det släpps ut i recipienten eller infiltreras i marken. Fördröjningsmagasin kan minska risken för översvämningar, erosion och föroreningsspridning genom att jämna ut flödestopparna och öka reningseffekten.

Det finns olika typer av fördröjningsmagasin beroende på konstruktion, material och funktion. Några exempel är:

    • Magasin med otät konstruktion (perkolationsmagasin) som bygger på principen att dagvatten leds via inloppsledning in i magasinet och sedan tillåts tränga ut i den omgivande marken. Detta kräver att marken har god genomsläpplighet och att grundvattnet ligger tillräckligt djupt. Perkolationsmagasin kan bestå av grusfyllda schakt eller rör med perforeringar.

    • Magasin med tät konstruktion (retentionsmagasin) som bygger på principen att dagvatten samlas upp i en tät behållare och sedan släpps ut via en reglerad utloppsledning. Detta kan vara lämpligt när marken har dålig genomsläpplighet eller när grundvattnet ligger högt. Retentionsmagasin kan bestå av betongrör, plasttankar eller dammar.

    • Magasin med kombinerad konstruktion som bygger på principen att dagvatten både infiltreras i marken och släpps ut via en reglerad utloppsledning. Detta kan vara lämpligt när marken har varierande genomsläpplighet eller när grundvattnet varierar i höjd. Kombinerade magasin kan bestå av grusfyllda schakt eller rör med perforeringar och tät botten.

Fördröjningsmagasin kan placeras under eller ovan mark, beroende på utrymme, estetik och säkerhet. De kan också integreras med andra gröna lösningar som gröna tak, gröna väggar, regnbäddar, våtmarker eller parker. Detta kan öka de ekosystemtjänster som dagvattenhanteringen bidrar med, såsom biologisk mångfald, klimatanpassning, luftrening och rekreation.

För att dimensionera fördröjningsmagasin måste man ta hänsyn till flera faktorer, såsom nederbördsmängd, avrinningskoefficient, magasinsvolym, infiltrationskapacitet, utloppskapacitet och recipientens krav. Det finns olika metoder och verktyg för att beräkna dessa parametrar, till exempel hydrologiska modeller, empiriska formler eller tabeller.

Fördröjningsmagasin är en effektiv och kontrollerad metod för infiltration av dagvatten som kan bidra till en hållbar stadsutveckling. Genom att välja rätt typ av magasin för varje situation kan man anpassa dagvattenhanteringen till de lokala förutsättningarna och behoven. Fördröjningsmagasin kan också kombineras med andra gröna lösningar för att skapa fler värden för människor och miljö.

För vidare läsning om avsättnings- och fördröjningsmagasin se denna länk från VA-Guiden:
https://vaguiden.se/dagvatten/anlaggningswiki/avsattningsmagasin/

Redaktionen på Gröna Trender

Vi har en kurs som berör ämnet dagvatten – “Vatten på allmän plats”
I denna kursen går vi på djupet i ämnet, och hur vi tacklar utmaningarna framöver.

Klicka här för att läsa mer om kursen!