Biologisk mångfald på Norrköpings kyrkogårdar

Titelbild – “Humla och rosenvatten”, Fotograf – Christina Kjellman

En grön stadsmiljö är viktig. Den dagliga kontakten med grönskan är grundläggande för människans välmående. Den biologiska mångfalden hotas när naturen trängs undan av växande städer. När staden förtätas och fler och fler gröna, öppna ytor bebyggs bidrar Kyrkogårdsförvaltningen i Norrköping till att bilda oaser av grönska.

Fj-ril-fotograf-Ewa-Lindkvist
Fotograf – Ewa Lindkvist

Våra stadsnära kyrkogårdar och begravningsplatser uppgår till 330 000 m2 vilket gör att Kyrkogårdsförvaltningen har stor möjlighet att ge Norrköpingsborna en möjlighet att ta en paus i grönskan. Genom att bjuda in naturen i vår närhet får vi ett rikare liv och kontakten med naturen ger oss också en större förståelse för vikten att värna om den. Svenska kyrkan i Norrköping pratar ofta om att skapa ett gott liv för alla, det här är ett av Kyrkogårdsförvaltningens projekt för att komma dit.

I naturens viktiga ekosystem där alla arter har olika roller, är mångfalden och samspelet det som är betydelsefullt. Vi känner inte till alla konsekvenser av att en art försvinner, det skulle förmodligen ha förödande konsekvenser för ett helt ekosystem. Nu för tiden har naturen svårare att ta hand om sig själv och vi som har rubbat samspelet måste ge tillbaks.

K-rsb-rsblom-fotograf-Ewa-Lindkvist
Fotograf – Ewa Lindkvist

Forskningen visar på vikten av trädgårdsmiljöer och en kyrkogård inne i en stad kan i mångt och mycket ses som en stor trädgård. När ängar försvinner i odlingslandskapen kan vi skapa dem i staden istället. Vi kan förvandla de intensivt skötta gräsmattorna till blommande marker och göra kyrkogården mer naturvänlig och varierad. Vi kan se till att djuren har mycket att äta och dricka, men också se till att det finns platser där de kan söka skydd. Träd och buskar kan ge både skydd och bostad men kan också tack vare nektar- och pollenrika blommor ge gott om mat. Linden, som är ett väldigt vanligt kyrkogårdsträd hos oss i Norrköping är en riktig pollenbomb.  Träd och buskar har såklart fler viktiga funktioner just i stadsmiljö i och med att de renar luften och binder koldioxid.

I takt med att det blir tal om den biologiska mångfalden och miljön i stort i samhällsdebatten är det enklare för Kyrkogårdsförvaltningen att genomföra åtgärder som för några år sedan var otänkbara. Att öka den biologiska mångfalden behöver inte betyda att allt blir oordnat och rörigt, utseendet kan fortfarande vara åt det strama och ordnade hållet, bara det finns gott om variation. Det är mångfalden och samspelet som är viktigt.

Tidigare har variationen på arter varit ganska begränsad hos oss, det märktes när almsjukan slog till och nästan alla almar dog. I dag väljer vi en större rikedom av träd och växter för att minska sårbarheten. Vi vill bjuda in det vilda till kyrkogårdarna och vi vill att staden ska bli mer inbjudande för fjärilar och bin.

Några av de åtgärder vi genomfört är att utbilda personalen om biologisk mångfald, ha en faunadepå till småkryp samt bygga fågelholkar och insektshotell. Vid lökplantering tänker vi på att ha växter med tidig blomning för att öka chanserna för insekterna att hitta mat tidigt på våren. Även vid nyanläggning har vi biologisk mångfald i åtanke, främst genom att plantera insektsdragande växter. Utbudet av perenner till försäljning ses regelbundet över, det finns en ständig tanke om hur vi kan marknadsföra perenner till våra kunder istället för de klassiska vår- och sommarplanteringarna.

Nyuppsatt-f-gelholk-fotograf-Ewa-Lindkvist
Fotograf – Ewa Lindkvist

På de kulturgravar där vi själva står för plantering har vi perenner i de allra flesta fall. Många sedan länge anlagda miljöer på våra kyrkogårdar kan ha positiv inverkan också. Till exempel stenpartier och sandbäddar. Men även anlagda dammar som ger en källa till mångfald genom att dra till sig insekter och som ger fåglar möjlighet att släcka sin törst. Det finns också mer indirekta aspekter till att öka den biologiska mångfalden, exempelvis omställningen till elmaskiner som bidrar till mindre buller och mindre luftföroreningar.

Elin Nyling, Förvaltningsutvecklare – Svenska Kyrkan Norrköping

Fakta

Kyrkogårdsförvaltningen i Norrköpings pastorat sköter om gravsättningar, vårdar de allmänna ytorna på begravningsplatserna samt sköter administrationen enligt begravningslagen. Totalt finns det 23 kyrkogårdar i pastoratet.

Kyrkovarvet Norrköping