Begravningspodden om globala miljömål

Begravningspodden globala miljömål
Foto: Begravningspodden

Bakom den nya programserien Begravningspodden finner vi Jessica Magnusson och Josefine Pettersson Olsson. De har båda lång erfarenhet inom kyrkogårdsförvaltning och gjorde nyligen gemensam sak av att skapa en digital plattform, där branschen ges utrymme att lära och inspireras av varandra. Podden fördjupar sig i en bred variation av ämnen, relevanta för de som arbetar och verkar inom begravningsverksamhet. En fråga som ligger de båda grundarna varmt om hjärtat är den om miljö och hållbarhet. Under våren kommer ett avsnitt att handla om inspirerande exempel på hur förvaltningar runt om i landet gör för att implementera FN:s Globala Miljömål och Sveriges egna miljömål i sina verksamheter.  

Själva beskriver de sin podd som en bred nisch med en smal publik. Utbytet med lyssnarna, den så kallade poddpanelen, är avgörande för att skapa en levande kunskapsbank. Poddpanelen, som främst består av yrkesverksamma eller förtroendevalda inom begravningsverksamheten, uppmuntras att bidra med sina egna lösningar och ideér. Detta i kombination med Jessica och Josefines gedigna branschkunskap, gör att lyssnarna kan utöka sin kunskap, inspireras och bjuds på konkreta exempel att kunna applicera i sitt dagliga arbete.

Jessica och Josefine bedriver båda konsultfirmor inom begravningsverksamhet och förenades tack vare yrkesmässiga sammanhang i sin gemensamma passion för begravningsplatser. Podden driver de för ideell kraft och med stöd från sponsorer. De är eniga om att podden berikar deras intresse i att värna om de betydelsefulla och vackra platser som kyrkogårdar utgör.

Jessica berättar, att trots att de ämnen som adresseras i podden kan tyckas vara vitt skilda, förenas de i att handla om utmaningar som måste tacklas när man driver begravningsverksamhet. En sådan utmaning är att arbeta med de globala miljömålen, vilka inkluderar allt från ekologiska perspektiv, kulturarv och arbetsmiljöfrågor.

Jessica berättar att det handlar om att låta förvaltningar inspirera varandra;
– I det här avsnittet vill vi synliggöra effektiva, kostnadsrealistiska och hållbara infallsvinklar på hur förvaltningar runt om i Sverige kan arbeta med de globala mål som berör begravningsverksamheten. Det är ett arbete med fantastiskt stor utvecklingspotential, kortsiktigt och långsiktigt.      

Josefine håller med och fyller i att det handlar om handfasta exempel på hur man kan arbeta, för att på ett naturligt sätt få in målsättningarna i vård-, underhålls- och produktionsplaner. Det handlar om miljödiplomeringar, färdplaner, omställning till fossilfritt, biologisk mångfald såväl som ökad jämlikhet och anständiga arbetsvillkor.

De globala målen beskriver vikten av att värna om biologisk mångfald. Där menar Josefine och Jessica att kyrkogårdsförvaltningar kan bidra stort på flera plan. Ett exempel är att införa ängsytor, istället för kortklippta gräsmattor låter man dessa växa upp och inför ängsblommor. Den tid som sparas på gräsklippning kan fördelas på annat håll och det går åt mindre energi i form av drivmedel till gräsklippare.

Värnamo kyrkogårdsförvaltning har hittat hel del spännande lösningar inom detta område. De har bland annat satt upp fågelholkar och upplåtit mark för honungsbin, för att på så vis öka den biologiska mångfalden. De har dessutom valt att publicera sin miljöplan och de åtgärder de gjort hittills på sin hemsida, vilket tas upp i podden som ett positivt exempel på att informera allmänheten om vad man gör och uppmuntra fler till att bidra.


Bildtext: Stefan från Värnamo kyrkogårdsförvaltning hänger upp en fågelholk.
Fotograf:Tobias Munkholm

Ett annat exempel är att se över alternativ för att samla upp och använda dagvatten i verksamheten. Idag är det många förvaltningar som köper in kommunalt dricksvatten till bevattning. Att istället samla upp regnvatten, som är fullt tjänligt för bevattning, är ett smart hållbarhetstänk och sparar på ekonomiska medel för att köpa in vattnet.

Men, som Josefine förklarar så krävs det kloka lösningar för att samla upp och distribuera vattnet, samt att det initialt krävs en investeringskostnad i anläggningen som samlar upp vattnet. Idéer och lösningar på utmaningar som dessa tror Jessica och Josefine att det finns gott om ute hos förvaltare i landet och understryker än en gång sitt engagemang för att samla och förmedla denna kunskap. Som Josefine beskriver det:
–Tänk vilken kunskap det finns därute och vad vi kan hjälpas åt! Själv är jag extra nyfiken just nu på att få in goda exempel på att samla upp regnvatten från tak för stora anläggningar.

Hur kan då en huvudman tackla de globala målen för arbetsmiljö?

Där, berättar Jessica, finns det otroligt många vägar att gå;
–Vår bransch kan bidra genom sin roll i samhället som arbetsgivare och som uppköpare.
Förvaltningarna har goda möjligheter att ställa krav på sina leverantörers miljöarbete och arbetsvillkor, i allt från rättvisa löner till inköp av miljömärkt kaffe. Dessutom resulterar många av de åtgärder som utförs i goda följdeffekter. Någon som får lov att känna att den medvetet arbetar mot globala miljömål i sitt dagliga arbete, upplever troligtvis större arbetsglädje vilket i sin tur leder till ökat välbefinnande och bättre hälsa.

För att illustrera att det går att påverka mer än vad som kanske är helt uppenbart, använder sig Begravningspodden av ett antal förvaltningars arbeten som goda exempel.         

Ett sådant exempel är Ekerö kyrkogårdsförvaltning och kyrkogårdsutskott som har tagit fram ett måldokument på förvaltnings och individnivå för sitt miljöarbete, med grund i de globala miljömålen. De har valt ut fem av de totalt sjutton globala miljömålen, där de ser att de kan arbeta fokuserat mot tydliga mål.

Ett annat exempel är Stora Tuna pastorat som har angripit miljömålen på bred front. Dels har de ställt tydliga krav på att leverantörer har rättvisa löner, dels har de anlagt en dagvattendamm som minskar ansträngningen på kommunens vattennät, samtidigt som dammen bidrar till biologisk mångfald. Dammen fungerar även som ett fördröjningsmagasin och bidrar till minskad risk för översvämningar.

Jessica och Josefine är rörande överens om att deras utmaning som poddare knappast är brist på intressanta ämnen eller goda exempel, utan snarare att välja ut de ämnen som känns extra relevanta. Som de själva beskriver det;
–Begravningspodden är ett levande forum som skall återspegla det som är relevant för branschen just nu. Om ett av våra avsnitt på 30-40 minuter inte räcker till för att behandla en fråga så djupt som vi eller vår poddpanel önskar, har vi alla möjligheter att följa upp ämnet i ett uppföljningsavsnitt eller tala vidare om frågorna på våra sociala medier. Trots att vi endast har varit igång ett par månader med podden har vi fått en riktigt positiv och uppmuntrande respons. Vi såg ett behov och det känns fantastiskt kul att vi har möjlighet att bidra till inspiration och kunskapsutbyte inom begravningsverksamheten. 

Lotta Larsby, MOOB

Fakta

Begravningspodden verkar för att vara ”för branschen, av branschen”. Kunskap, inspiration och nyfikenhet i begravningsverksamhetens mångsidighet.

Genom sociala medier, mail och enkäter välkomnas intresserade till en poddpanel för att dela erfarenheter och förslag till avsnitt.

Den 15 december förra året publicerades det första avsnittet och därefter släpps nya avsnitt med olika intressanta teman var tredje vecka.

Poddavsnittet om FN:s globala miljömål släpps den 12 mars.

Begravningspodden drivs av Jessica Magnusson som driver Solhaga Konsult och Josefine Pettersson Olsson som driver Begjuta.
www.solhagakonsult.se
www.begjuta.se/

Begravningspodden hittar ni på:
www.begravningspodden.se
info@begravningspodden.se
FB och Instagram: @begravningspodden
Samt där poddar finns.