Smittskyddsåtgärder vid omhändertagande av avliden

Ground Picture/Shutterstock.com

En gång om året brukar jag hålla en kursdag i arbetsmiljö för krematoriepersonal. Den ingår som en dag i en 4-dagars kurs kallad Krematorietekniker steg 2. Kursdagen har jag hållit i ett antal år, det är inget överraskande innehåll på något sätt. Jag förberedde mig som vanligt inför kursen det kändes som att vi skulle ha en rätt stor grupp deltagare denna gång. Men ingenting är som vanligt denna vårvinter i coronavirusets tidevarv. Sista veckan innan kursen börjar avhoppen komma, i takt med att viruset sprider sig och gatorna blir folktomma, gränser spärras och UD avråder från resor till precis alla länder.

God handhygien med mycket handsprit, hålla avstånd, stanna hemma om man har förkylningssymptom; allt detta är sedan några veckor redan en självklarhet. Men på ett nästan folktomt hotell pratar jag med receptionisten om hur viktigt det är att vi även i konferenssalen kan hålla avståndet och möblera luftigt med avstånd mellan deltagarna. Nu räcker det inte man sitter två och två vid varje konferensbord.

Men just denna kursdag är faktiskt både viktig och högaktuell i coronavirusets tid. Smittskyddet är alltid viktigt att uppmärksamma på en arbetsmiljökurs för krematoriepersonal och vi har faktiskt också en mall för smittskyddsinstruktion som jag just uppdaterat med nya länkar till arbetsmiljöreglerna för smitta. Det är faktiskt en ny AFS från 2018 som samlar smittskyddsreglerna i en och samma AFS.

Jag har också för några år sedan varit med i den projektgrupp som kartlade arbetsmiljön i svenska krematorier och författade en rapport på det ämnet som visualiserade krermatoriepersonalens arbetsmiljö på ett nytt sätt i form av en powerpoint med mycket bilder. Visst finns det en word-sammanfattning men det mesta av rapporten är bilder med tillhörande texter. Och en bild säger mer än tusen ord.

Vill vi skapa bra förståelse för arbetsmiljöarbetet är det viktigt att medarbetarna tar bilder av vardagsarbetet, förklarar vari riskerna består och hjälper arbetsledningen att ta fram åtgärder för att minimera risken för ohälsa och olycksfall. Sambanden är inte alltid självklara och ju mer teknisk arbetsmiljön är desto svårare är det för förtroendevalda och högre chefer att rätt förstå och värdera både risker och åtgärder.

På kursen avslutar vi med att göra upp en handlingsplan för Corona-tider:

1. Inventera förrådet av personlig skyddsutrustning och säkerställ tillgången

2. Inventera lokaler, var smittförande stoft ska placeras oca ska ventileras och hur dessa ska rengöras

3. Skapa rutiner och gå igenom arbetsinstruktion Omhändertagande av avliden med alla berörda. Gör dessa rutiner kända på arbetsplatsen.

4. Synka med begravningsbyråer och sjukhus/bårhus.

5. Säkra skalskyddet till lokalerna och vem som rör sig i dessa. Låt ingen obehörig komma in i lokalerna. Om byråer har egna “taggar” ska smkittskyddsregler och instruktioner efterlevas skrivas under och efterlevas.

6. Inventera förvaringskapaciteten i kylar och frysar.

7, Se över städ- och saneringsresurserna och säkerställ möjligheten till extra städning.

8. Säkra bemanningen för att klara ökad sjukfrånvaro. Sårbarheten är stor om nyckelpersoner blir sjuka.

9. Säkra var vi transporterar och kremerar vid oförutsedda stillestånd,  t ex beroende på sjukdom bland personalen.

Även om du inte arbetar i ett krematorium utan på kyrkogården kan det vara värt att ta del av arbetsinstruktionen för omhändertagande av avlidna, den som jag går igenom på arbetsmiljödagen i steg 2 på krematorieteknikerutbildningen. Smittskyddet är inte längre något som bara berör ett fåtal, idag är det allas angelägenhet och präglar alla nyheter och hela vår vardag.

 

5-TDPJOJU-t JQSZa-JCV-t

Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB