Aktivt smittskyddsarbete och renhållningsinstruktion

MITstudio/Shutterstock.com

Några gånger om året är jag ute hos tekniska förvaltningar med antingen kursen “Gräva och Schakta säkert” eller “Aktiv riskbedömning och säkert handhavande”. Säkerhet är viktigt och deltagarna är alltid engagerade och intresserade.

Säkerhetsfrågor berör och risktagandet är ofta högt ute i tekniska förvaltningar medan riskmedvetandet kan vara ganska lågt. Ofta har man inte gjort arbets- och maskininstruktioner kända och förstådda ute på arbetsplatserna. Och introduktionen av nya medarbetare är inte lika bra när det gäller det dagliga arbetet som när det gäller arbetstider och semesterregler.

Ett litet moment i kursen “Aktiv riskbedömning och säkert handhavande” är mer aktuellt än någonsin. När jag pratar om säkert renhållningsarbete är smittskyddet en viktig del i arbetsmiljöarbetet och det är endast några få kommuner som har bra och aktuella instruktioner som är lätta att förstå. Och just läsförståelsen är viktig för att alla medarbetare ska kunna ta till sig budskapet utan att missförstånd uppstår.

Längre ner på sidan ser du ett avidentifierat exempel på en föredömlig instruktion för renhållningsarbetet i en teknisk förvaltning. Den kommer från en kommun i Dalarna där jag varit med säkerhetskurser ett flertal gånger och förvaltningen har så länge jag kan minnas alltid satsat hårt på aktiv riskbedömning och lyckats väl i sin föresats att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall. Faktiskt tror jag att det är så länge sen 2007 som jag var hos dom första gången så det är en lång tid jag har haft förmånen att följa deras arbete.

Smittskyddsreglerna är samlade i en ganska ny AFS (från 2018). Vill vi skapa bra förståelse för arbetsmiljöarbetet är det viktigt att medarbetarna tar bilder av vardagsarbetet, förklarar vari riskerna består och hjälper arbetsledningen att ta fram åtgärder för att minimera risken för ohälsa och olycksfall. Sambanden är inte alltid självklara och ju mer teknisk arbetsmiljön är desto svårare är det för förtroendevalda och högre chefer att rätt förstå och värdera både risker och åtgärder.
Smittskyddet är inte längre något som bara berör ett fåtal, idag är det allas angelägenhet och präglar alla nyheter och hela vår vardag.

 

bild1

 

bild2

 

bild3

Och hur riskminimerar man möten mellan arbetskamrater i dessa Corona-tider? För dig som inte kan utföra ditt arbete på distans gäller det att ha ett tydligt riskmedvetande.

Samlas bara i små grupper, håll större avstånd, iakttag strikt handhygien och ha desinficerade arbetsytor. Sitt inte nära varandra i kafferummet, håll avstånd till arbetskamraten. Stanna hemma om du har symptom på förkylning eller influensa.

Regler från Arbetsmiljöverket angående smittskyddsarbete
AFS som nedladdningsbara pdf-filer finns på: Lagar och regler om arbetsmiljö
Eller länkarna här nedan:
• AFS 2018:4  Smittorisker
• AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning
• AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning
• AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd
• AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering

Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB