Branschtrender i anläggning och skötsel 2017

Foto: Claes-Anders Malmberg

Markanläggning går mot ljusare tider igen både i volym och pris. Anläggningsmarknaden kan komma att gå mot en riktig boom framöver när bostadsbyggandet skjuter fart igen. Markanläggning ligger dock sent i projekten och bristen på utbildad yrkesarbetskraft är redan idag sådan att det är svårt att rekrytera till lediga hantverksjobb.

Den förändrade infrastrukturen med förtätning, moderna materialval etc. har betydande effekter på enskilda ytors driftkostnader på allmän platsmark. De avgående ytorna är ofta bara en tredjedel så kostnadskrävande som de nytillkommande. Driftvänliga anläggningar kommer inte heller av sig självt och bra samarbete mellan drift- och projektsidan är oerhört viktigt. Överlämning från projekt till drift är därför också ett område som behöver styras upp bättre ute i bl.a kommuner och bostadsbolag. 

Det märks att underentreprenörer i skötsel och anläggning är pressade och små entreprenörer har behov av en stark kraft typ medlemsorganisation/ arbetsgivarorganisation att stödja sig på för att klara sig i konkurrensen. Fristående små entreprenörer har inte bara svårt att skapa tillväxt utan framför allt att skapa lönsamhet. Den lille entreprenören ska se upp för dåligt betalda, á-prissatta jobb på underentreprenad. Det är lätt att överskatta sin egen kapacitet eller räkna fel på annat sätt. Och att därmed vara sitt eget ”dragspel” med åtföljande obetald tid för extraarbeten som inte kan faktureras. Bra går det däremot för lite större entreprenörer som har egen kundkontakt och inte tar arbeten via mellanhand. Inte minst i segmentet entreprenörer med 5-20 anställda finns många dynamiska företag med inte bara entreprenörskap utan också duktiga, yrkeskunniga ledare,där man med rätt förutsättningar klarar att finansiera tillväxten utan förlorad lönsamhet.

Reaktionerna mot social dumpning blir allt starkare. Anständiga sociala och etiska villkor är nödvändiga för att hindra utslagning framöver av seriösa företagare inom både bygg- o anläggning och teknisk drift/ skötsel. Mer av kontraktspengarna måste komma direkta utförare tillgodo och mindre pengar stanna hos mellanhänderna. Direkt kontakt och eget kontrakt med slutkunden är viktiga ledord för både beställare och utförare. Det ger minskad sårbarhet, bättre framförhållning och mer pang för pengarna.

Grönyte- och fastighetsskötsel är stabilt men en tydlig vilja till återtagande i egen regi finns hos både kommuner och bostadsbolag. För arbeten lite högre upp i värdekedjan ger det stora mervärden att ha egen regi, förutom att kunna konkurrera prismässigt. Där man själv har kunskap och resurser i organisationen, kan styra tillsyn och prioritera felavhjälpande underhåll, utföra kvalificerat yrkesarbete mm, finns också förutsättningar för en framgångsrik egen regi. Slarv och fusk har och är ett stort problem i lågprisentreprenader. Att anpassa avtalet till ett dumpat pris fungerar inte i längden. Beställarna ökar kontrollerna och kräver opartiska besiktningar. Elektroniska byggdagböcker, GPS- positioneringar införs i alltfler arbetsuppgifter. Men om det inte hjälper, då är återtagande i egen regi en intressant lösning, tycker allt fler beställare på den offentliga sidan.

För att få parkskötseluppdrag blir det vanligare att entreprenörerna också måste ta på sig gatuunderhåll och inom fastighetsskötseln krävs ofta att man klarar både inre och yttre skötsel. Nätverk och samarbeten entreprenörer emellan är nyckeln till de lönsammaste uppdragen. Vi blir också allt mer digitala i branschen och växlingen till digital marknadsföring har till slut även nått anläggnings- och skötselföretagen.

Vinterväghållningen är en kostnad som inte kan undvikas om samhället ska fungera året om. Möjligheterna är dock goda 2017 att optimera vinterväghållningen genom att differentiera pådragen och samordna beredskapshållna enheter. Och öka transparensen genom att skilja rörliga och fasta vinterkostnader åt. Hur mycket kostar beredskapsorganisationen och andra fasta kostnader innan det faktiskt har producerats en enda snöröjning eller halkbekämpning? 25% fasta kostnader är inte ovanligt.

Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB