Vikten av underhåll och skötsel av lekplatser

Underhåll och skötsel av lekplatser

Oavsett storlek på en lekplats är skötsel och underhåll av stor vikt. Du som ägare har ett ansvar gentemot slutanvändaren och riskerna för att skada sig måste minimeras. Underhållet av lekplatsen kan självklart skötas internt om man innehar resurserna och kunskapen. Alternativet är att samarbeta med en leverantör av underhållstjänster, som Lappsets livscykeltjänst, för att kunna säkerställa en trygg och uppdaterad lekyta.

Det finns tre alternativ för dig som lekplatsägare för att förlänga livslängden på din lekplats och förhindra eventuella skador. 

Alternativ 1: Hjälp vid behov
Detta passar dig som sköter skötseln själv men behöver hjälp ibland med ex. besiktningar, service eller montering av produkter.

Fördelen är att man kan lättare dokumentera, kontrollera och förhindra produkternas slitage i och med tidigare besiktningar. Det gör det lättare att säkerställa lekplatsernas säkerhet och en besiktad och dokumenterad lekplats ger naturligt en positiv effekt på kostnaderna av underhållet.

Alternativet passar dig som beställare med en tydlig driftstrategi och personal med rätt kunskap för underhåll och skötsel av lekplatserna.

Alternativ 2: Långsiktig planering
En del beställare har krav på sig att minska det administrativa arbetet med lek- och motionsplatserna och lämnar gärna över ansvaret för detaljplaneringen till en extern konsult. Beställaren vill oftast säkerställa att alla objekt i fastigheterna underhålls enligt samma spelregler vilket förenklas då konsulten gör upp långsiktiga planer till stöd för underhållet. 

Fördelar med långsiktig planering som underlag för både drift och investering är att man får en objektiv underhålls- och renoveringsplan för hela fastighetsinnehavet. Fastän organisationen är liten eller har kunskapsbrister, är det inget hinder för ett målinriktat underhållsarbete och beställaren kan koncentrera sig på utförandet och/eller upphandlingen av själva arbetet.

I denna modell ökar behovet av övervakning både internt och externt, när nya och gamla verksamhetssätt kombineras. Vad är bra att förstå, är att den långsiktiga strategin är exakt lika bra som konsultens kunskaper och erfarenheter av lek- och motionsplatsernas förhållanden och struktur.

Beställaren som behärskar det grundläggande arbetet, men vill vässa sina mål och optimera sina kostnader får mest ut av denna modell.

Alternativ 3: När slutresultatet är viktigast
Alla åtgärder som berör lek- och motionsplatsen utlokaliseras till en aktör, som inom ramen för beställarens budget, arbetar relativt självständigt med allt från planering till utförande av arbetet. 

Tjänsteleverantören säkerställer med sin verksamhet att beställarens budget optimeras och utnyttjar effektivt hela sitt tjänsteutbud och sitt samarbetsnätverk. 

Här måste man dock ha tydligt uppställda mål och resultaten mäts kontinuerligt.

Modellen ger möjlighet till olika prismodeller från timdebitering till Open Book (där beställaren och tjänsteleverantören tillsammans förhandlat en marginal som faktureras ovanpå leverantörens egentliga kostnader). Open Book-samarbete kräver från start en tillförlitlig relation, samt öppna böcker från leverantörens sida.

Medium-lappset-playcare-tuusula-100518-040

Genom att se på lekplatserna som en helhet och planera drift samt investeringar kan man positivt påverka produkternas livscykelkostnader och samtidigt förlänga livscykeln. Leverantören binder långsiktigt upp sig till beställaren och har med det ett ansvar att utveckla beställarens lekplatser kostnadseffektivt.

Upphandling av denna samarbetsmodell är komplicerad. Det krävs redan vid upphandling mycket information kring lekplatserna och hur driften sköts samt en klar målsättning på samarbetet. Samarbetsförhållandet måste vara 100 procent öppet och det krävs reguljär uppföljning från båda parter.

Beställaren som vill göra stora förändringar i sitt verksamhetssätt, för att optimera lek- och motionsplatsernas utveckling samt budget, får mest ut av denna modell.

Vid val av tjänsteleverantörer är det viktigt att säkerställa att båda parter har nytta av samarbetet. En verklig win win-situation skapar ett djupt förtroende mellan beställaren och tjänsteleverantören. När samarbetet är i jämvikt finns det inga hinder i vägen för att uppnå de gemensamma målen.

Hurdan samarbetsmodell man än ser vara av betydelse för den egna organisationen, så kräver all utveckling en öppenhet för nya idéer, insamling och analys av relevant information så som statistik på hur lekplatserna används, driftkostnader och besiktningsanmärkningar för att nämna några, samt en dedikerad personal.

Foto och text av: Jens Lindgren, VD, Lappset AB

Fakta

Lekutrustning hos Lappset – 50 års erfarenhet 

Lappset har 50 års erfarenhet av konstruktion, tillverkning, installation och underhåll av lekplatser och lekutrustning utomhus. I vårt sortiment finner du allt inom utomhusmöbler och lekutrustning till förskola, skola eller offentlig miljö utomhus. Vi har utrustningen som passar alla omgivningar och budgetar.

Vår service är tillgänglig över hela Sverige med kunniga montörer, konsulter och certifierade besiktningsmän. Med våra tjänster kan du som kund spara både tid och pengar.

www.lappset.se

www.playcare.se

Jens Lindgren

jens.lindgren@lappset.com