Styrning av transportrutterna ökar effektiviteten

Foto: Claes-Anders Malmberg

Amerikanska entreprenörer, som med sitt stora inslag av privatkunder måste besöka många kunder varje dag, vet hur viktigt det är att lägga upp effektiva transportrutter och noga följa upp ruttplaneringen.  En grundläggande sanning är att en skötselentreprenör inte bara arbetar i grönytebranschen utan att företaget också befinner sig i transportbranschen.

Några tumregler finns också här. Det behövs ca 5000 m2 skötselyta eller ca 5 privatkunder för varje stopp under dagen som arbetslaget skall göra. Annars blir spilltiden alltför hög. Skötseluppdragen behöver ligga samlade inom ett avstånd från basen på maximalt 30 km men helst inom 20 kilometers avstånd. Mellan två arbetsplatser får det i princip inte vara mer än maximalt 15 minuters resa.

Den improduktiva tiden (produktionsbortfallet) får totalt inte uppgå till mer än 15-20% av arbetsdagen. Sätt ut transporttiderna som en timbudget vid sidan om de budgeterade timmarna på plats hos kunden. Samla ihop de input-data du behöver och planera rutten för fasta arbeten före början av säsongen. Inför varje ny säsong behöver rutterna ses över och hänsyn tas till eventuella nya maskiner, fordon, arbetsmetoder mm.

Om resan till första arbetsstället och hemresan efter sista kunden sker på betald arbetstid är det svårt att nå dessa procenttal på en 5-dagars vecka med 8 timmars arbetstid per dag. Försök då med att låta arbetslagen arbeta 10 timmar om dagen på en 4 dagars arbetsvecka. Följ regelbundet upp hur arbetet flyter ute på fältet. När arbetet går klart fortare eller långsammare än beräknat, se till att fastställa orsaken till avvikelsen och korrigera ruttplaneringen.

Försök sedan att inte gå in och ändra på fasta rutter under säsongen annat än när det tillkommer eller avgår arbetsuppgifter/kunder. Det är bättre att lägga till eller dra ifrån en arbetskraft eller en extra kund än att ge sig till att helt ändra ruttplaneringen under löpande säsong

Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB