Risker för dig som jobbar med snön och halkan

Samtliga foton tillhör ACAMA AB

Vinterväghållningen är arbetsam och ställer stora krav på medarbetarna i både maskiner och manuellt arbete. Beredskapstjänst, svår väderlek, långa arbetspass, trafikproblem och oförutsedda händelser är alla medvetna om som arbetar i snösvängen men vad är det mer precis för arbetsmiljörisker den enskilde maskinföraren eller handskottaren riskerar att råka ut för?

Om man ska sätta upp en liten checklista för riskbedömningen av snöröjning och halkbekämpning kommer här de viktigaste punkterna att ha koll på. Och som illustration har vi infogat några bilder från kursen praktiska utförare med verkligt inträffade vinterolyckor.

1. Använd säkerhetsbälte vid arbete i traktor eller lastmaskin. Bäst är trepunktsbälte och minimikrav är midjebälte. Dörrarna till maskinen ska alltid hållas stängda. Tänk på att hytten är en viktig säkerhetsdel.

2. Risker i vägområde. Iaktta försiktighet, använd alltid roterande varningsljus när maskinen är i vinterarbete. Montera skyddsskärmar på maskinerna. Varselkläder klass 3 ska alltid användas samt föreskriven personlig skyddsutrustning för aktuellt arbete. Kommer person i närheten av maskin ska maskinen stannas och stå still tills person passerat.

Slide5 Slide15
3. Halkrisk vid i eller urstigning av maskinen: Iaktta försiktighet. Se till att instegen är hela och att insteget håller avsedd friktion.

4. Risk att köra i brunnar, kantjärn etc: Inventera farorna innan vintern. Sänk brunnar. Sänk hastigheten.

Slide14 Slide17

5. Risk: Trötthet. Vila mellan arbetspassen, undvik för långa arbetspass. Följ viloreglerna.

6. Ergonomiska risker: Försök att rotera mellan olika maskiner och olika arbetsuppgifter för att kunna undvika ensidiga kroppsställningar och arbetsrörelser. Se över ergonomin inne i förarhytten. Tag med iakttagelser i bedömningen vid nyinköp.

7. Risk att fastna i roterande delar på maskiner och utrustning: Bär alltid åtsittande kläder. Håll händer och fötter borta från roterande delar. Stäng alltid av kraftöverföringen innan någon kommer nära utrustningens roterande delar.

 8. Särskilda risker vid användning av påmonterad snöslunga och frontmonterad sandspridare: Siktsvårigheter.  För snöslunga finns risk att främmande föremål kommer in i slungan och träffar personer i närheten. Tänk på att isklumpar eller stenar kan flyga ur slungan och förorsaka skador på människa eller egendom.

Slide13

Bildtext: Från verklig olycka.  

9. Byte av plogstål: Använd alltid skyddsglasögon vid montering/ demontering för att undvika t ex stålflisor.

10. Säkra alltid kommunikationen vid ensamarbete, t.ex. att mobiltelefonen är fullt laddad vid arbetspassets början och kortnummer programmerade för viktigaste kontakterna. Se även till att alltid medföra första förbandsutrustning i maskinen.

Tänk på att göra risker och åtgärder kända för alla som deltar i arbetet och inte ta för givet att risker som dessa är kända. Och att det ofta går 20 tillbud på en olycka, d v s när det varit nära att det skett en olycka men ingen blev skadad.  Ta vara på dig själv och dina arbetskamrater. Se upp med riskerna!  

Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB