Här är inte pollinerande insekter en bisak

Foto: Olle Bolmelind

På parkförvaltningen i Nybro arbetar runt 10 personer och dessa har även hand om en del fastigheter, som skolor och förskolor. I tätorten finns dessutom flera stadsnära parker som genomgått stora förändringar de senaste åren.

Badhusparken

Sedan 2010 har omfattande åtgärder gjorts i det som kallas Badhusparken. Den var tidigare ganska igenvuxen och man hade inte riktigt tagit hänsyn till vilka träd man på sikt skulle satsa på.

– Jag började med att se hur man kunde ”nollställa” parken och det innebar att mycket gallring behövde göras. Tidigare upplevdes inte parken som trygg, den hade mycket buskage och kändes som mycket mörk. Därför har vi bland annat gallrat ut buskar, öppnat upp runtomkring träd, förbättrat gångarna och infört ett belysningsprogram. Nu har det blivit en livlig park för alla generationer, säger Thomas.

Nu är den mer öppen så att man kan se varandra över hela parken, även om alla i familjen inte gör samma saker. Volleybollplanen kan ses från lekparken, bouleplanen från utegymmet osv.

Bolanders park

Området söder om järnvägsstationen genomgick under våren 2012 stora förändringar. Bolanders park är namnet och den utgör numera en länk mellan stadskärnan och Badhusparken. Här blandas Nybros historia med nutiden på så vis att till exempel det gamla lokstallet har fått en ny funktion: som cykelgarage för tåg- och busspendlare!

– Även rälsen till lokstallet har lämnats kvar och en perennrabatt har anlagts mellan skenorna. Två rader av gatsten förlänger rälsen den sista biten in i cykelgaraget, säger Thomas.

Parken kommer säsongsvis att bjuda på en rad olika intryck av natur och kultur, allt från blomsteräng, färgsprakande parkträd, klippig terräng och vattendrag till historiska byggnader. Marktäckande perenner, prydnadsgräs, vildvin, sand- och grusmiljöer med klippstensblock och strandstenar kompletteras av vintergröna täcken av idegran och azaleor som ansluter till klippstensträdgården i öster.

Pollinerande insekter

I Bolanders park, liksom i Badhusparken och närliggande Ljungdahlsparken har kommunen under detta och nästa år anlagt fyra rabatter för pollinerande insekter. Detta är en del i kommunens sommarblomsprojekt. Syftet är att visa på åtgärder som kan bidra med hållbarhet i stadsnära miljöer.

Årets planteringar har inslag av växter med riklig förekomst av pollen och nektar vilket verkar attraherande för pollinerande insekter.

 – Under 2014 har holkar och boplatser för vilda solitära bin, tambin och fjärilar satts upp på olika platser som allmänheten kan beskåda. Informationsskyltar med möjlighet att scanna QR-koder från sin smartphone kommer också att finnas. Sen ska det även organiseras aktivitetsdagar för skola, äldrevård och allmänheten om bland annat biprodukter, säger Thomas.

”Bi-drag”

Till skillnad från tambin bildar inte solitära bin samhällen av arbetare runt en drottning. Istället bygger varje hona ett eget bo där hon lägger ägg. Hon samlar även in pollen och placerar detta vid varje ägg, så att larven har mat att äta när den kläcks. Därför har det i de olika rabatterna placerats ut bambupinnar i olika dimensioner där honorna kan lägga sina ägg.

Varje nytt bi övervintrar i det bo där ägget lagts, antingen som larv eller som fullbildad insekt inuti en puppa i väntan på att få krypa ut.

– Vi vill också uppmärksamma vikten och behovet av de pollinerande insekterna för utförande av ”gratis” pollinering av grödor, så kallade ekosystemtjänster. Projektet ska också kunna bidra med ekologisk hållbarhet i stadsnära lägen samt kunna inspirera allmänheten, säger Thomas Bergström.

Hela projektet klassas som ett lokalt naturvårdsprojekt och genomförs med bidrag från Länsstyrelsen. Projektet har dessutom fått det passande namnet ”bi-drag”.

– Framöver kommer vi att göra en inventering av det som genomförts. Vi är inställda på att det nog tar några år innan det blir en population av insekter som stannar kvar, avslutar Thomas.

Olle Bolmelind, redaktör och ägare till affärstidningen Grönytekontakt

Fakta

Grönytekontakt är Sveriges heltäckande nyhets- och annonstidning för den professionella grönytesektorn. Tidskriften startades 1992 och utkommer med 6 nr per år. 

Vi satsar hårt på att ständigt bli bättre med fler nyheter och reportage från olika delar av den gröna sektorn. Både vad gäller golfbanor, parker, kyrkogårdar, fotbollsplaner, bostadsområden med mera. På produktsidan redovisar vi det allra senaste. Både i fråga om maskiner, utrustning, gräsfrö, gödning, skötselmetoder och allt annat som varje professionell person inom denna sprirande bransch har nytta och glädje av i sitt dagliga arbete.

Dessutom erbjuder vi ett unikt annonsforum med tillgång till hela marknaden. Det gäller både maskiner och personal. Ladda gärna ned vår annonsprislista för 2014. 

https://www.gronytekontakt.se/
Bilder/Annonsprislista_2014.pdf