Rätt styrning gör stor skillnad i gröna projekt

Foton: Forsen AB

Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och grönområden är det jätteviktigt, eftersom ett felaktigt förarbete med växtbäddar och jord kan innebära att man måste börja om från början. Växter är ju faktiskt levande material, till skillnad från asfalt och betong, vilket gör arbetsgången extra känslig.

När vi på Forsen arbetar som projektledare inom gröna miljöer har vi checklistor som stöd för projekteringen. Det är nödvändigt eftersom det är mycket hänsyn som måste tas när man jobbar med levande ting. Rätt jord, dränering, schaktning, plantering, vattning, beskäring och mycket mer – allt måste göras rätt för att växterna ska utvecklas på rätt sätt.
I en entreprenad kan det finnas en problematik med ofullständiga förfrågningsunderlag, där det saknas noggranna instruktioner för till exempel hur en planteringsyta ska byggas upp. Och entreprenören utgår ju från handlingarna när hen ska göra jobbet, vilket innebär att det kan bli fel om inte entreprenören är uppmärksam och kanske dessutom saknar särskilda kunskaper just inom det gröna.

På senare år har dock både kunskapen och kraven ökat på beställarsidan – de vill ju ha det de betalar för!
Som projektledare arbetar vi på Forsen både med projekteringsledning, projektledning och byggledning – vi har kompetens att ta hand om hela kedjan. Vi fungerar som ett stöd och jobbar tillsammans med beställaren för att förfrågningsunderlaget ska vara korrekt och att anläggningen byggs upp som den ska under entreprenadtiden. Under byggledningsfasen kan vi göra kontroller av växtleveranser, kontrollera så att växterna planteras på rätt sätt, att det inte växer upp ogräs med mera. Och åter igen: ju tidigare dialog med både beställaren och entreprenören, desto lättare är det att fånga upp frågor i tid, vilket gör att projektet blir bättre för alla parter.

I min roll som certifierad besiktningsman gör jag vid en slutbesiktning en professionell bedömning av att en anläggning verkligen är uppförd enligt handlingarna. Jag kontrollerar till exempel jordens kvalitet och djup, att växterna är planterade på rätt sätt, att träd inte har synliga skador och att växterna har rätt kvalitet. Och jag undersöker även övriga anläggningsdetaljer som till exempel murar, sten och asfalt.

Som besiktningsman kan jag också göra förbesiktningar av känsliga moment under entreprenadtiden. Det är ofta klokt att göra en förbesiktning för att säkerställa bland annat så att växtbäddar byggs upp på rätt sätt. Det är tråkigt om det till exempel visar sig när en anläggning är färdig att det inte är rätt jord som har använts. Det är jättemycket jobb att gräva upp planterade växter, byta ut all jord och därefter återställa allt igen.

Efter att en anläggning fått en godkänd slutbesiktning inleds vanligen en garantiskötselperiod som varar i två år. Under den tiden ska växterna skötas så att de växer på sig och etableras. Efter två år görs därefter en garantibesiktning. Då tittar jag på hur anläggningen har utvecklats och om det finns några fel som har sin grund i hur man anlade anläggningen eller som har uppkommit i samband med garantiskötseln.

Det roligaste är när det syns i ett projekt att det har funnits kunskap genom hela kedjan – projektering, utförande och skötsel. Då har man lyckats i projektet och resultatet är en fin parkmiljö som kan ge glädje åt många.

Mina tips till dig som ska anlägga en park, en lekplats eller ett annat grönområde är därför:

  • Säkerställ att du har tagit fram ett bra och detaljerat förfrågningsunderlag där du verkligen har beskrivit vad du vill ha.
  • Utöver AMA, tag även hjälp av de särskilda handböcker som finns, till exempel Stockholms stads trädhandbok.
  • Var noga med att beskriva garantiskötseln. Hur ofta och när ska ogräset rensas? Hur ofta och när ska växterna vattnas? Hur redovisas utförda åtgärder? etc.
  • Anlita en certifierad besiktningsman för utemiljö och gör även förbesiktningar under projektets gång av exempelvis växtbäddarnas uppbyggnad, jordens kvalitet och de levererade växterna.
  • Sist men inte minst – projektera för en anläggning som är lätt att sköta. Den ska ju stå sig i kanske 20 år och då är det viktigt att inte krångla till det.

Maria Rydell, Forsen