Strategi för biologisk mångfald i samverkan med medborgare

Strategi för biologisk mångfald
Foto: Maarit Nors, Frederiksberg have

Vi har en kurs i ämnet: Biologisk mångfald i praktiken
Klicka här för att läsa mer om kursen!

Runt omkring i Sverige, som i andra nordiska städer och kommuner arbetar man med klimatanpassningsplaner, grönplanering, och biodiversitetsstrategier. Låt oss blicka över sundet till Danmarks huvudstad och se vad som pågår där och vad vi kan ta med oss.

Köpenhamn har en överborgmästare, Sophie Haestorp Andersen som har ambitionen att skapa en grönare huvudstad med god grund för biologisk mångfald. Strategin för biologisk mångfald blev godkänd nyligen. Under den processen har ögonen öppnats för var kommunen har sina grönområden där man har möjlighet till att öka den biologiska mångfalden.

Köpenhamn har gjort stort grundarbete med att kartlägga hur långt medborgarna har till närmaste grönområde. De har också tittat på hur tillgängliga dessa områden är och har nu öppnat upp privata parker och ökat tillgängligheten till rekreativa områden som tex Vestre Kirkegård, 54 hektar, en av Scandinavias största kyrkogårdar, var medborgare haft begränsad tillgång, nu kan flera medborgare använda områden i deras vardag.

Foto: Maarit Nors, Frederiksberg

Samverkan

Som alltid handlar det om kampen om kvadratmeter, det är få lediga kvadratmeter som kan godse allas önskan och intressen till olika funktioner som behöver plats. I arbetet med att utveckla strategier för biologisk mångfald samarbetar Köpenhamns kommun med Danmarks Naturskyddsförening. De har i gemenskap hittat lösningar till en stad i evig konkurrens med olika krav och intressen och funktioner som har behov för plats.

I Köpenhamn är det inget hinder att anlägga mera grönt vid institutioner, bostäder och verksamheter, och det finns även möjlighet att skapa flera gröna stråk i staden.

Det som är viktigt, och som borgmästaren poängterar, är att inbjuda alla markägare in i det gemensamma arbetet med att skapa utrymme för mer av grönskan i stadsutvecklingen.

Kommunen vill bjuda in även allmännyttiga bostadsorganisationer, fastighetsutvecklare och andra typer av markägare för att hitta lösningar till gröna detaljplaner.

Nordhavnen (vattnet)

Nordhavnen
Foto: Maarit Nors, Nordhavnen

Närhet till gröna arealer

Eftersom det bor många barn och äldre i staden måste grönområdena vara nära. Enligt Sophie Haerstorp Andersen finns det en villighet bland alla partier och en uppmärksamhet på hur Köpenhamns ska passa bättre på det gröna som kan stärkas med bland annat genom den så kallade poolen för biologisk mångfald.

Biologisk mångfald – en central roll i stadens utveckling

Borgmästaren önskar att den nya strategin ska användas till att bevara, förbättra och skapa ny biodiversitet i staden. Biologisk mångfald ska spela en central roll i stadens utveckling och hon ser fram emot att göra Köpenhamn grönare och vildare tillsammans med stadens största markägare och alla Köpenhamnsbor.

Kommunen har flera verktyg som de kan ta till användning. Det gröna planeras in redan vid utveckling av nya bostadsområden tex i detaljplanen for Jernbanebyen eller i översiktsplan för Nordhavn, var man redan har beslutat med att de ska finnas en stor naturpark och en så kallad grön kil, detta arbetet pågår nu. Men det är viktigt att vara uppmärksam på mängden som byggs, så att det också finns plats till det gröna.

Operaparken
Foto: Maarit Nors, Operaparken

Involvering av medborgare

Över 13 000 köpenhamnsbor har varit med och delat deras visioner, input och idéer för framtida biologisk mångfald i Köpenhamn. Medborgarna har varit involverade via bl.a. frågeformulär, workshops och guidade promenader. Parallellt med medborgarengagemang har det pågått en informationskampanj i detta avseende offentliga utrymmen med till exempel affischer, vykort på kaféerna, fröpåsar och anslag på sociala media. Både medborgare och organisationer, yrkesverksamma, lokala nämnder och kommunens yrkesverksamma har varit inblandade. Medborgarengagemang har förankrats hos Teknik- og Miljömyndigheten, som har fått hjälp att underlätta dialogen, av olika verksamheter.

Medborgarna har tillfrågats om deras kunskap om biologisk mångfald samt deras idéer och attityder till hur Köpenhamn måste säkerställa bättre förutsättningar för biologisk mångfald, ekosystem och artrikedom i framtiden. Generellt sett bland proffs, kommunala yrkesverksamma, eldsjälar och medborgare råder det stor enighet.

1. Bevara och förbättra den befintliga biologiska mångfalden

2. Mer biologisk mångfald i staden

3. Mer kunskap och utbildning om biologisk mångfald

4. Fler frivilliga gemenskaper

Refshaleoen
Foto: Maarit Nors, Refshaleoen

Frivilligt engagemang och åtgärsdidéer

Köpenhamnsborna är frivilligt engagerade i olika föreningar och samlas också här för en gemensam agenda för biologisk mångfald. Det finns ett tydligt önskemål om att Köpenhamns kommun ska samarbeta och stödja medborgare och volontärer i att vilja skapa biologisk mångfald i Köpenhamn. Köpenhamnsborna har kommit med en rad förslag på hur frivilligheten kan stärkas inom området för biologisk mångfald.

Åtgärdsidéer:

  • Volontärsamordnare eller kår
  • Stadsbiolog/stadsträdgårdsmästare
  • Biologisk mångfaldssamordnare
  • Aktivering av medborgare i arbete med biologisk mångfald

Låt oss inspireras av detta – vad kan vi göra mera för att gynna den biologiska mångfalden?

Amager Fælled
Foto: Maarit Nors, Amager Fælled

Maarit Nors – Green Urban Development

Fakta

Maarit Nors är företagsekonom med inriktning inom logistik och inköp, utbildad arbetsledare inom hållbar grönyteförvaltning och Green Urban Developer.

Hon har över 30 års erfarenhet från internationella företag inom verksamhetsutveckling, strategiskt inköp och Facility management och har erfarenhet hur man förenar praktik och teori, leder förändringar framgångsrikt med ekonomiskt hållbara åtgärder allt från kartläggning och handlingsplan till uppföljning. Hon är idag verksam som konsult inom grön samhällsutveckling, klimatanpassningar, grönblågrå lösningar, hållbar grönyteförvaltning och Facility management.

Telefon: 076-02 42 203

E-postmaaritnors@gmail.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/maaritnors/