Biologisk mångfald i praktiken

Biologisk mångfald i praktiken

Livesänd webbkurs om biologisk mångfald i praktiken
Datum: 30 november 2023, kl 08.30 – 12.00

Frågeställningar

Vad är den biologiska mångfalden och varför är det viktigt?

Hur gör man rent praktiskt när man sköter och vårdar miljön för att gynna den biologiska mångfalden?

Vilka goda åtgärder finns på att med enkla medel nå snabba resultat?  

Hur skapar man en handlingsplan för biologisk mångfald?

Hur kommer man igång, vilka metoder finns för kartläggning och hur arbetar man långsiktigt med biologisk mångfald? 

Utmaningar och kort om kursen

Klimatomställningen och miljökraven är inte lätta att greppa om och förstå i ett helhetsperspektiv. Alla strävar efter att uppnå biologisk mångfald på sina grönytor, men ibland blir det mer tanke än handling. Och ibland handlar man för snabbt utan att rent konkret koppla insats till resultat. Felaktigt konstruerade insektshotell är bara ett exempel på när det kan gå snett.

I stället behöver vi medvetet arbeta mot bestämda mål och hitta praktiskt genomförbara handlingsalternativ. Vi behöver se sambandet i naturen, för när vi stärker den gröna infrastrukturen så ökar vi förutsättningar för den biologiska mångfalden.  På kort sikt kan man arbeta med enkla medel och ändå uppnå beaktansvärda resultat. På längre sikt behövs en dynamisk handlingsplan som involverar alla medarbetare på alla nivåer. Styrkan ligger i att arbeta gränsöverskridande.

Kursens mål

Kursdeltagarna får kunskap om hur man kan jobba med variation. Nyttor och förslag på åtgärder som främjar den biologiska mångfalden visas; planteringar med nektarrika blommor, häck kontra buskar, blommande gräsmarker kontra kort gräs mm. Kursen tar upp vikten av livsmiljöer som finns i småvatten och ihåliga träd och hur man kan skapa livsmiljöer med död ved, öppen sand och jordblottor, olika typ av holkar.  Nyttan av kompostering och omhändertagande av organiskt material och beskärningsrester kontra bortforsling. Anpassning av belysning så att det påverkar djurlivet så lite som möjligt och vad är viktigt att tänka på vid bekämpning av invasiva främmande arter.

Kursdeltagarna lär sig förstå kopplingen mellan målbild (planering, anläggning) och skötsel, så att det blir enkelt att kvalitetssäkra skötselplanen och gynna biologisk mångfald.

Målgrupper

Denna halvdagskurs riktar sig till skötselarbetare, lagledare/arbetsledare, planerare och chefer som ansvarar för drift och underhåll av parker, kyrkogårdar och fastigheter.

Vi sänder via digitalplattformen Zoom Webinar. Livesänt är tillgängligt, enkelt, interaktivt och prisvärt. Vi kommer också att ha en interaktiv bikupa, samt möjlighet att i realtid ställa frågor till föreläsare i chatten. 

Kursens föreläsare, samlade erfarenheter av grönyteförvaltning

Maarit Nors – Verksam som konsult inom verksamhetsutveckling, inköp, Facility management. Utbildad Arbetsledare hållbar grönyteförvaltning och Green Urban Developer och kommer med senaste teoretiska och praktiska kunskaper inom grön samhällsutveckling, klimatanpassningar, grönblågrå lösningar.

Evelina Färemyr & Edvin Eliasson Gedigen erfarenhet inom hållbar skötsel. Verksamma som Gruppledande Trädgårdsmästare och Arbetsledande Trädgårdsmästare på LT Konsult Fastighetsservice i Västerås och även föreläser inom hållbar skötsel genom egna företag `Varelser och växter`.

Nina Burge – Verksam som kyrkvaktmästare i Hedvig Eleonora församling i Stockholm. Utbildad Green Urban Developer.

Program

08.30: Maria Malmberg, delägare och kursansvarig, Acama AB hälsar välkommen och introducerar dagens kurs.

08.40 – 09.30: Maarit Nors föreläser om vad kan man göra rent praktiskt för att skapa större artrikedom i utemiljöer och vilka kostnadseffektiva och enkla lösningar finns det. Hon pratar om nyttan med livsmiljön och hur man sköter och vårdar livsmiljön och hon ger oss inblick till vad som krävs för en framgångsrik handlingsplan.

09.30 – 09.45: Paus

09.45 – 10.05: Gemensam trendspaning i form av digital bikupa med interaktiva chattfrågor till deltagarna på temat: biologisk mångfald i praktiken.

10.05 – 10.45: Evelina Färemyr & Edvin Eliasson delar med sig om erfarenheter om goda exemplar hur man arbetat praktiskt med biologisk mångfald inom Park- och Fastighetsförvaltning.

10.45 – 11.00: Paus

11.00 – 11.30: Nina Burge ger oss inblick till hur man kan arbeta med den biologiska mångfalden på kyrkogårdar. Möjligheter och översikt från olika kyrkogårdar i Stockholm.

11.30 – 11.50: Maria Malmberg presenterar resultatet av förmiddagens gemensamma trendspaning kring biologisk mångfald i praktiken.

11.50 – 12.00: Maria Malmberg sammanfattar avslutningsvis.

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 1700kr/pers
2-3 personer: 1500kr/pers
4 personer eller fler: 1200kr/pers

Avgiften är exklusive moms.
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Sista anmälningsdag är 1 vecka innan kursstart.

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala och kostnadsfria mötesverktyget ZOOM.
Du kan deltaga direkt via webbläsaren eller genom att ladda ner programmet.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med kallelsen till kursen.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under kursen.

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox tillsammans med digitalt kursintyg efter genomförd kurs.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart.
Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.