Vad är den biologiska mångfalden och varför är det viktigt?

Ohboy hotell malmö
Bild: Maarit Nors. Ohboy Hotell Malmö

Vi har en ny kurs i ämnet: Biologisk mångfald i praktiken
Klicka här för att läsa mer om kursen!

Ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Närhet till natur- och parkområden, vattenmiljöer och stränder är viktiga för människans välmående. I gröna miljöer trivs många växter, fåglar, insekter, lavar, mossor och svampar. Dessa arter är en del av den biologiska mångfalden, de stödjande ekosystemtjänster som i sin tur är grundläggande förutsättning för liv på jorden, människans välfärd och existens. Alla olika typer av natur i och nära städer bidrar på olika sätt till urbana ekosystemtjänster oavsett om det handlar om parker, gatuträd, kyrkogårdar, bostadsgårdar, ruderat arealer, gröna tak eller fasader mm.

Den biologiska mångfalden minskar. En stor bidragande orsak att många arter minskar i antal i Sverige är att landskapet idag blir mera och mera enformigt. Städerna expanderar, tidigare skog och jordbruksmark ersätts med tätbyggda hus och vägar med små gröna ytor emellan. För att arter som lyckats hålla sig kvar i urbana livsmiljöer och ska kunna öka i antal, behövs det nätverk av liknande livsmiljöer och inom rimliga avstånd så att arter kan sprida sig i mellan.

Bilder: Maarit Nors. Gröna tak Malmö

Praktiska åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden. Det finns många möjligheter för att gynna den biologiska mångfalden och de flesta åtgärder är relativt enkla att göra och ofta kostnadseffektiva när vi arbetar med och inte mot naturen. Vi behöver utmana oss själva kring normer hur en utemiljö ska se ut. Låt löven ligga kvar och ge plats till övervintrande igelkottar, eller komposteras på plats istället för att köra runt med dem. Att anpassa belysning så att människor känner sig trygga men att också insekter och fladdermöss ska trivas. Låta gräset växa och örter blomma innan vi klipper det.

Gräsytor är driftkrävande och utför stora kostnader. Jämfört med en kortklippt gräsyta ger högt gräs större biologisk mångfald, pollinerare får bostäder och utemiljön får ofta ett vackrare och mer varierat uttryck. Man kan t. ex. börja med att vänta med den första gräsklippningen på våren så att insekterna hinner vakna och får föda, då kan man lokalisera var det finns rikt med örter och sen spara delar av dessa grönytor. Annat som man kan göra konkret är att ta bort mindre delar av kortklippta gräsytor och sedan så frön tätt och låta örter sprida sig fritt. Båda åtgärder kan göras med befintliga resurser. Och det finns ytterligare enkla åtgärder för att skapa biotoper, utan att behöva göra dyra åtgärder som att gräva och byta substrat.

Det krävs att åtgärder vidtas av många aktörer och på många platser för att behålla och utveckla den biologiska mångfalden. Samarbete och kunskapsbyte kring åtgärder för att länka samman olika gröna miljöer stärker den gröna infrastrukturen och ökar förutsättningar för den biologiska mångfalden.

Bild: Maarit Nors

Utgå från platsen och tänk på funktionerna av den. Arter med speciella krav på livsmiljö gynnas av om det finns flera liknande livsmiljöer i närområdet. Det är särskilt viktigt att förstärka de nätverk av livsmiljöer som redan finns i närområdet, att sköta de existerande eller skapa liknande nya. T. ex. i ett område med flera gräsmarker med blommande växter har fjärilar på blomsterängen en större chans att sprida sig till andra områden på sikt. Plantera värdväxter, göra faunastödjande åtgärder som t. ex. att lämna död ved, skapa faunadepåer och risstaket av beskäringrester är billiga, enkla åtgärder som gynnar biologisk mångfald.

Bilder: Maarit Nors. Vellinge ängar

Bild: Maarit Nors. Dödved

Bild: Maarit Nors. Faunadepå

En handlingsplan för biologisk mångfald. Det är viktigt att börja med att kartlägga nuläget, att lyfta fram prioriterade arter och natur kvaliteter. Det finns enkla metoder i form av lathundar som kan användas vid kartläggning av biologisk mångfald och det underlättar om förvaltningen har kartor och växtinventeringar på befintliga miljöer.

Ha målbilden, vad är nyttan med livsmiljön, i tanke när man planerar åtgärder för att främja den biologiska mångfalden. Skapa överblick av uppgifterna som måste göras när man anlägger, sköter och vårdar livsmiljön. Tydliggör vem som har ansvaret och vilka nödvändiga resurser och verktyg som behövs. Uppmärksamma hinder och lösningar till dem. Säkra en plan för att mäta framsteg.

Upprätthåll målbilden och uppdatera anpassade skötselplaner. Att utbilda och involvera driftpersonalen om de nya skötselrutinerna säkrar att man får alla med sig vid förändringar. För den som gör skötselplanen är det viktigt att tänka på vem planen är riktad till. Skötselpersonalen vill ha en som beskriver målbilder och önskad utveckling av anläggningen. De som upphandlar vill ha en skötselplan som beskriver skötselfrekvenser och metod för att kunna räkna kostnader. Om det finns system med definierade skötselkategorier, behöver dessa kategorier uppdateras med vegetationsytor med hög biologisk mångfald. För att genomföra en framgångsrik och ekonomisk handlingsplan för den biologiska mångfalden behövs kunskapsdelning, samverkan och kommunikation. Hjälp den biologiska mångfalden och låt dig inspireras att bidra till att förbättra livsvillkoren för vilda djur och växter.

Maarit Nors, Green Urban Developer

Fakta

Maarit Nors är företagsekonom med inriktning inom logistik och inköp, utbildad arbetsledare inom hållbar grönyteförvaltning och Green Urban Developer.

Hon har över 30 års erfarenhet från internationella företag inom verksamhetsutveckling, strategiskt inköp och Facility management och har erfarenhet hur man förenar praktik och teori, leder förändringar framgångsrikt med ekonomiskt hållbara åtgärder allt från kartläggning och handlingsplan till uppföljning. Hon är idag verksam som konsult inom grön samhällsutveckling, klimatanpassningar, grönblågrå lösningar, hållbar grönyteförvaltning och Facility management.

Telefon: 076-02 42 203

E-postmaaritnors@gmail.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/maaritnors/