Att vårda kulturhistoriska utemiljöer

Vårda kulturhistoriska utemiljöer
Foto: Daniel Hofling

Livesänd webbkurs om att vårda kulturhistoriska utemiljöer
Datum: 13 november 2024, kl. 08.30 – 12.00

Frågeställningar

Vilka lagar och regler kan gälla kulturhistoriska utemiljöer och vad innebär de för deras drift och underhåll?

Vad innebär kulturhistoriska värden i utemiljöer? Vilka typer av miljöer kan det gälla och hur får vi kunskap om dem?

Hur ansöker man om olika tillstånd, vilka undersökningar kan vara aktuella att göra och vem bekostar vad?

Hur tar man fram en vård- och underhållsplan för kulturhistoriska utemiljöer och vad är särskilt viktigt att fånga upp i den?

Utmaningar och kort om kursen

De gröna kulturmiljöerna har uppmärksammats relativt långt efter det byggda kulturarvet trots att de oftast utvecklats i symbios och bidrar till att skapa sammansatta och komplexa platser. Kulturmiljöer har sedan länge formats genom samtida förhållningssätt till bevarande och utveckling. De berättar en historia om samhällets struktur, ideal och individer men är samtidigt ett levande kulturarv. Reglerna kring kulturhistoriska utemiljöer är komplexa och kräver goda kunskaper för att rätt förstå, förvalta och underhålla de mångfacetterade miljöerna vi arbetar med. Under kursen kommer vi behandla kyrkogårdar och begravningsplatser, offentliga parker samt trädgårdar vid kulturhistoriskt intressanta anläggningar.

Skötseln och arbetet med kulturhistoriska utemiljöer påverkar i hög grad hur en besökare upplever platsen. Faktorer som grönska, hållbarhet, biologisk mångfald och historisk läsbarhet är några aspekter som är viktiga för hur platsen används och vilket intryck den ger.
Värdet av detta kan vara svårt att sätta en prislapp på men det är något som bör diskuteras och föras fram vid budgetsättning och diskussioner om finansiering. Drift och underhåll är oftast kostnadskrävande men det finns vissa bidrag att söka. 

Utmaningarna kring gröna kulturhistoriska miljöer är många och alla som deltar i förvaltningen av dessa miljöer behöver hjälpas åt att synliggöra och uppvärdera bevarandevärdena och slå vakt om deras plats i budget och resursåtgång.

Denna grundkurs vill lyfta hur regelverket fungerar, hur man får kunskap om sina kulturhistoriska utemiljöer, vilka tillstånd som kan behövas inför förändringsarbeten och hur arbetet med en utvecklande vård- och underhållsplan kan se ut.

Målgrupp:
Målgruppen är chefer, arbetsledare, planerare och medarbetare i park-, kyrkogårds- och fastighetsförvaltningar.

Vi sänder via digitalplattformen Zoom Webinar. Livesänt är tillgängligt, enkelt, interaktivt och prisvärt. Vi kommer också att ha en interaktiv bikupa, samt möjlighet att i realtid ställa frågor till respektive föreläsare i chatten. Kort sagt ett forum för alla!

Program

08.30 – 08.40: Maria Malmberg, delägare och kursansvarig, Acama AB hälsar välkommen och introducerar kursen.

08.40 – 09:20: – Annie Nilsson berättar om lagar, regler och tillståndsansökningar kopplade till kyrkogårdar, begravningsplatser och historiska trädgårdar.
Föreläsare: Annie Nilsson, trädgårdsmästare och trädgårdsantikvarie, Ankdammen Konsult

09.20 – 09.35: Paus

09.35 – 09.50: Maria Malmberg genomför en gemensam trendspaning i form av digital bikupa med interaktiva chattfrågor till deltagarna på temat: vård och underhåll av kulturhistoriska utemiljöer.

09:50 – 10.30: Daniel Hofling berättar om arbetet med offentliga parker. Hur kan de gröna kulturmiljöerna användas som en resurs i samhällsplanering och -utveckling? Vilka undersökningar kan behöva göras och hur stärker man kunskapen om kulturhistoriska utemiljöer? Exempel från tidigare arbeten och hur de finansierats.
Föreläsare: Daniel Hofling, byggnads- och trädgårdsantikvarie, Hofling Grön kulturmiljö

10.30 – 10.45: Paus

10.45 – 11.30: Hur kan vi arbeta utvecklande med både historiska arbetssätt och modern teknik mot en hållbar skötsel? Hur arbetar vi fram en bra vård/skötselplan och kopplar denna till behovet av resurser och finansiering? Case från utbildningar, byggnadsminnen samt begravningsplatser.
Föreläsare: Annie Nilsson, trädgårdsmästare och trädgårdsantikvarie, Ankdammen Konsult

11.30 – 11.55: Maria, Annie och Daniel presenterar och analyserar resultatet av förmiddagens gemensamma trendspaning kring vård och underhåll av kulturhistoriska utemiljöer och bjuder in till diskussion. 

11.55 – 12.00: Sammanfattning och avslut.

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 1800kr/pers
2-3 personer: 1500kr/pers
4 personer eller fler: 1200kr/pers

Avgiften är exklusive moms.
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Sista anmälningsdag är 1 vecka innan kursstart.

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala och kostnadsfria mötesverktyget ZOOM.
Du kan deltaga direkt via webbläsaren eller genom att ladda ner programmet.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med kallelsen till kursen.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under kursen.

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox tillsammans med digitalt kursintyg efter genomförd kurs.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart.
Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.