Många risker i grävarbetet

Många risker i grävarbetet
Foto: Petair/Shutterstock.com

Att gräva och schakta innebär ofta att vi utsätter oss för olycksrisker genom att tänja på säkerheten för att göra jobbet lite snabbare och enklare. Vad är det vi inte får glömma av?

Gräva provgrop. När vi arbetar med jordförflyttning gäller det att veta vad det är för jordar vi arbetar i. Vet vi inte vad det är för jord, skall man alltid gräva en provgrop och se hur jorden uppför sig. Hur gräver man en provgrop? Placera provgropen vid sidan av den plats där schaktning ska utföras och gräv till minst samma djup som det blivande schaktet. Låt provgropen stå öppen ett dygn – se vad som händer! Spärra av så att barn och djur inte kan ramla ned i gropen. Ge akt på var vatten sipprar fram ur slänten och om flytjordstendenser uppträder. Är provgropen djup, gå inte ned i den, det kan finnas risk för ras! Placera ett öppet rör i gropen innan den fylls igen, då kan grundvattennivån avläsas direkt i röret.

Känn på jorden och ta prov – är det lera, silt, sand, grus eller pinnmo? Kontrollera särskilt om det finns lera eller silt. Silt är ofta fast omedelbart efter grävning men suger åt sig vatten och blir lösare. Är det lera, mät skjuvhållfastheten så underlättas valet av släntlutning och stödkonstruktion. Om du schaktar i lös jord djupare än 1,5 meter – rådgör med geotekniker om du är osäker på spontning och åtgärder.

Planering. Innan schaktarbetet påbörjas måste arbetsledningen tillsammans med lagbas och grävmaskinist planera hur arbetet skall utföras med avseende på säkerhet och risker. Hur mycket belastning tål marken närmast schaktet? Behöver vi veta mer om markens egenskaper, till exempel genom att göra en geoteknisk undersökning? I vilken ordningsföljd skall arbetet utföras för att inte riskera stabiliteten? Vilka andra verksamheter skall ske intill schaktet? Hur länge kommer schaktet att stå öppet och vilka risker medför detta (till exempel vatten- eller tjälproblem)? Vilken övervakning och uppföljning av arbetet krävs? Vilken kompetens behöver arbetsledningen och maskinisten ha?

Förebygg rasrisken. Finns det risk för ras skall man antingen använda stödkonstruktion (stämp/ spont) eller utföra schaktet med släntlutning. Utformar man schaktet med en stödkonstruktion måste man både ta hänsyn till att schaktets, stödets och omgivningens stabilitet är tillräcklig, att de som arbetar i schaktet kan sätta sig i säkerhet om ett ras riskerar att inträffa och att de rörelser/sättningar/vibrationer som schaktningen leder till är acceptabla.

Schaktning med släntlutning handlar om att när torr sand eller grus får rinna ut kommer rasvinkeln att bli lika med materialets friktionsvinkel i löst lagrat tillstånd. Friktionsvinkeln är ett mått på hållfastheten. Lutningsvinkeln på schaktet skall vara mindre än materialets naturliga friktionsvinkel. Det är lätt att glömma bort.

Vad är det då för arbetsolyckor som inträffar när vi gräver eller schaktar?

Ras. Vid schaktning för ny avloppsledning rasade kanten i samband med återfyllning då schaktplåtar var borttagna. Uppskattat djup på schaktet cirka 1,8-2,0 meter. Arbetaren föstes undan av massorna med stor hastighet och slog i kroppen på andra sidan schaktet, ont i knäet och smärtor i revbenen.

Ras vid gravgrävning. Kyrkogårdsarbetare avled i samband med grävarbete. Han och en vikarie skulle återfylla en grav. Den som omkom befann sig i graven när jordlådan som stod placerad bredvid graven kom i rörelse. Jordlådan var monterad i uppförsbacke på korta balkar. Lådan lutade mot graven, vilket gav ökat marktryck och rasrisk. Vikarien såg marken röra sig, ville ta sista stämpen uppifrån. Vikarien sa till och tog sig upp. Lådan gled därefter ned i graven och klämde fast kyrkogårdsarbetaren, som dog. Ingen riskbedömning hade gjorts.

Ras i rörgrav. Gatuarbetare skulle byta en vattenledning, grävde ett schakt. Schaktet var spontat men gav vika. De två som arbetade i schaktet lyckades ta sig upp ur schaktet innan sponten gav med sig och jordmassor trycktes in. Arbetsmiljöplan saknades.

Arbetade med att lägga ned cementrör efter ett elljusspår. Använde grävskopa för att lyfta röret på rätt ställe. Han som körde grävskopan kom emot en spak som han inte borde komma emot och mannen träffades i huvudet och ryggen av skopan.

Rätt kunskap och rätt arbetsutrustning är en förutsättning för att gräva och schakta på ett säkert sätt. Och det gäller att se upp med distraktionsmoment.

Tillåt endast intern kommunikation inom arbetslaget, helst med integrerad mikrofon/hörlur i hjälmarna. Grävning kräver full koncentration!

Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB