Optimera kostnadseffektiviteten nu!

Foto: Claes-Anders Malmberg

Nu när sommaren står för dörren gäller det för både entreprenörer och förvaltningar att optimera kostnadseffektiviteten i driften för att hänga med i konkurrensen. Här är några bra metoder att förbättra kostnadsläget.

1. Minska restid och ställtider ute på fältet

Gå tillbaka till Ditt eget företag/ förvaltning och kartlägg noga hur transporterna sker och vilken tidsrymd och kostnad detta medför. Det kan vara nödvändigt att faktiskt mäta tidsåtgången vid ett eller flera försökstillfällen för varje ekipage. Det brukar gå att reducera transportkostnaderna, inklusive arbetstid för resa och lastning/lossning, med minst 10%.

Tips: Organisera transporten av personal, maskiner och material så att varje sak har sin plats och att personalen kan sköta på- och avlastning på snabbast, möjliga sätt. En av de anställda kan lämpligen börja arbetet 10-15 minuter före de andra och då ansvara för tankning, lastning mm så att onödig spilltid på morgonen undviks.

2. Öka produktiviteten ”på plats” genom att skapa genomskinlighet i arbetsflödet

Detta gör man genom att följa en arbetsomgång hos utvalda skötselobjekt hos en eller flera kunder. Det är viktigt att snabbt kartlägga vad det är som drar ned produktiviteten under arbetet på plats. Satsa på att förändra maskininsatsen så att minsta möjliga manuella arbetsinsatser krävs för gå-klippning och grästrimning, inklusive att i den mån det går flytta på hinder eller sätta in enkla åtgärder för att förhindra uppkomst av trimningsbehov. En tydlig och enkel arbetsmetodik kan betyda ända upp till 15% upparbetningseffekt, d v s sänka arbetstidsåtgången med motsvarande.

3. Skapa möjlighet för samtidigt utförande av andra trädgårdstjänster 

En entreprenör kan använda nytillkommande uppdrag för att täcka upp frigjord arbetstid som uppstår när man effektiviserar. En förtätning av rutten innebär att gapet fylls upp med debiteringsbar tid. Med rätt kompetens hos medarbetarna ökar möjligheterna att utföra bättre betalda tilläggstjänster hos de befintliga uppdragen/kunderna. I det offentliga kan frigjord tid användas för att öka grönytornas attraktivitet på ett sätt som låter sig omvandlas i reda pengar, d v s att brukarna är beredda att betala för den ökade imagen/standarden.

4. Skapa genomskinlighet genom att använda täckningsbidragsmodellen och lägg fokus på fasta/ rörliga kostnader

Många mindre entreprenörer/utförare har ingen eller mycket liten uppfattning om det faktiska, ekonomiska resultatet ute på en enstaka arbetsplats. En enkel sak är att bli medveten om enhetens ekipagekostnad och relationen mellan effektiv arbetstid på plats och restid/ställtid. Viktigast är dock att man blir klar över sambandet mellan försäljningsintäkten och de rörliga kostnaderna och därmed vet vilket täckningsbidrag som uppstår. Därefter behöver man veta hur mycket täckningsbidrag som behövs för att täcka de fasta kostnaderna (overhead etc.) och vad nettovinsten egentligen blir.

5. Genomskinlighet ger ökad kundförståelse för professionellt utförd grönyteskötsel

Genomskinlighet i kostnadskalkyler och i utförandet av skötselarbetet kommer också att leda till en annan fördel för utföraren. I diskussioner med kunden, både vid kontraktsskrivning och vid besiktningar etc., blir det lättare att ”få kunden att förstå” vad som utförs och vad detta är värt. Särskilt viktigt är detta när entreprenören/ utföraren har att göra med ”icke-gröna” kunder, t.ex privatkunder, styrelsefolk i bostadsrättsföreningar, ekonomer, politiker m.fl. Det ligger också en stor trygghet i att själv veta vad som har orsakssamband med vad.

Det är otryggt att behöva gissa sig fram i tillvaron. Så länge man vet var pengarna tjänas och var eventuella förluster uppstår finns en grundläggande kontroll över verksamheten. Kunskapen om hur företaget går är lika viktig som yrkeskunnandet. Och båda behövs för att man skall överleva i branschen.

Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB