Yttre miljön ur bostadsbolagets synvinkel

En vacker och trivsam utemiljö är väldigt viktig för oss alla. Jag kan fråga vem som helst inom fastighetsbranschen och alla bryr sig om och har synpunkter på våra utemiljöer. Grundförutsättningen finns därför för att få riktigt vackra och välskötta utemiljöer i våra bostadsområden. Tyvärr saknas ofta kunskapen att omvandla dessa synpunkter till tydliga beskrivningar och förklaringar till de som utformar våra utemiljöer. Problemet med detta uppstår då utemiljön trots intresset inte har allra högsta prioritet i vår vardag.

Utemiljön är viktig för bostadsbolagen precis som för alla andra delar av utemiljönäringen, men den är oftast inte fokusområde nummer ett utan det finns flera andra aspekter som väger tungt i vår hantering av utemiljön. Våra hus, bostäder och framförallt hyresgäster är naturligt våra huvudfokus och det innebär att när utemiljöns intressen krockar med dessa kommer utemiljön tyvärr allt som oftast att förlora.

Några exempel:

Fina höga buskar planterade framför fönster där hyresgäster vill kunna titta ut kommer oftast att beskäras, även om buskarna är vackrare i sin naturliga form. Hyresgästens trivsel är viktigare än en korrekt skötsel.

Ett träd är planterat för nära en fasad och rötterna riskerar att skada husgrunden. Trädet kommer i nästan samtliga fall att plockas bort. Huset är viktigare än trädet.

Ett träd står placerat nära en stolpbelysning och skymmer ljuset. En kraftig beskärning kommer sannolikt att ske för att få fram belysningen. Tryggheten är viktigare än utemiljön.

Det finns höjdskillnader som leder fram till entrén på huset. En person med funktionshinder flyttar in. Troligen kommer åtgärder ske för att främja tillgängligheten. Tillgängligheten är viktigare än utemiljön.

Innebär den här vetskapen då att bostadsbolagens utemiljöer inte går att få vackra? Absolut inte. Bara den här vetskapen förmedlas och sprids på ett korrekt sätt är det snarare en möjlighet än ett hinder. Vaktmästarbeskärning är ett typiskt skällsord man ofta får höra i samband med bostadsbolagens utemiljöer. Det är i många fall en effekt av kommunikationsbristen. Med rätt planering och utformning från början skapas rätt förutsättningar för de underbara bostadsmiljöer som det ändå finns otaliga exempel på i vårt avlånga land.

När vi pratar om bostadsbolagens yttre miljöer pratar man allt som oftast om att det ska vara lättskött. Det är en sanning med modifikation. Det är sant att det totala skötselbehovet givetvis inte kan vara för stort men det behöver inte nödvändigtvis innebära att allt måste vara lättskött. Satsa gärna på några utvalda fokusplatser där en extra skötselansträngning kan vara motiverad för att höja helhetsintrycket av bostadsmiljön. Det kan till exempel vara vid entréer eller vid en infart eller en extra satsning centralt på gården.

Den avgörande skillnaden är givetvis att utrymmet finns att lägga den tid som krävs. De tre arbetsmoment som jag upplever att skötselpersonalen idag behöver lägga omotiverat mycket tid på är områdesstädning, ogräsrensning av öppna jordytor och siktbeskärning. Städningen är till stor del kopplat till ett beteende hos de boende men även ogräsrensningen och siktbeskärningen tar väldigt mycket tid i onödan från övrig skötsel. Genom att göra täta planteringar och en växtlighet som är anpassad till sin växtplats frigörs mycket tid till övrig skötsel. Till exempel för att sköta dessa fokuspunkter. Kombinerat ger detta inte en ökad skötselbelastning men ett betydligt bättre helhetsintryck på bostadsgården. Kom ihåg att en välvårdad lättskött yta ser betydligt trevligare ut än en dåligt skött mer komplex yta.

Sammanfattningsvis vill jag bara säga att samtliga bekymmer som nämnts ovan kan härledas till erfarenhetsåterföring och dialog mellan projektering, anläggning, skötsel och de boende. En ökad förståelse mellan alla inblandade parter skulle markant påverka slutresultatet av våra utemiljöer. Glöm inte heller att erfarenhetsåterföringen måste fungera åt båda håll. Vid förändringar från en ursprunglig plan diskutera alltid med projektören för att förstå projektens helhetstankar. Resultaten blir annars ofta spretiga och inte lika genomtänkta.  

Mikael Stenbäck, processledare yttre och inre fastighetsskötsel, AB Stångåstaden

Fakta

Mikael Stenbäck har arbetat både som utförare och produktionschef på entreprenadföretag innan han började arbeta på AB Stångåstaden där han är processledare för yttre och inre skötselfrågor. Stångåstaden är det allmännyttiga bostadsbolaget i Linköping och innehar över 18 000 lägenheter. Stångåstaden har idag all sin yttre skötsel på entreprenad.

https://www.stangastaden.se/