Vårda gravkultur och kyrkogårdsmiljö 

Vårda gravkultur och kyrkogårdsmiljö

Livesänd webbkurs om att vårda gravkultur och kyrkogårdsmiljö
Datum:

Frågeställningar 

  • Vad innebär och vad ingår i huvudmannens ansvar att hålla kyrkogården i ordnat och värdigt skick? 
  • Hur förhindrar vi påtagligt störande inslag i kyrkogårdens känsliga miljö? 
  • Hur undviker vi att något kränker eller utgör en fara för dem som har intilliggande gravplatser, besöker begravningsplatsen eller utför arbete där? 
  • Hur bedriver vi ett ändamålsenligt avhjälpande och planerat underhållsarbete för att säkra en god förvaltning under lång tid? 
  • Hur ökar vi förståelsen för mångfalds- och integrationsfrågor i synen på gravkultur och kyrkogårdsmiljö? 

Citat från tidigare deltagare:

” Bra att det har nämnts en del om lantliga kyrkogårdar och de utmaningar som finns med avstånd och få som arbetar.”
” Första gången vi prova webbkurs, vi tyckte den var mycket bra. Kommer att prova på fler samt för våra medarbetare. Denna kurs var bättre än förväntat, tog upp alla de problem och åtgärder vi behöver i dagsläget och som varit de senaste åren. Tack.”
” Bra och tydligt upplägg, fint med anonymitet i chatten. Ni var bra på att hålla tiderna.”

Utmaningar och kort om kursen 

En av tidens stora utmaningar är att utveckla och säkerställa god gravkultur. En annan är att utveckla och säkerställa att hela kyrkogårdsmiljön uppfyller ställda krav till en godtagbar nivå och i en rimlig omfattning. 

Kyrkogårdsmiljön är inramningen – där omgivande och ingående gravar är antingen enskilda med gravrätt eller gemensamma utan gravrätt. Den ska fullgöra myndighetsuppdraget och vara en trygg och värdig plats för den sista vilan.  

Kyrkogårdsmiljön ska bevara kulturarvet och samtidigt medge utveckling. Den ska vara vacker, funktionell, gynna sociala kontakter och integration.  

Kyrkogårdsmiljön ska också leverera olika ekosystemtjänster och gynna vår miljö genom att vara kretsloppsanpassad. Därtill ska den vara tillgänglig, tåla slitage och gå att sköta. Allt i samspel och samklang med varandra. 

Dessa två livesända halvdagar är avsedda att ge kunskap att på ett inkluderande sätt bemöta krav och förväntningar i en föränderlig tid. 

Vi sänder via digitalplattformen Zoom Webinar. Livesänt är tillgängligt, enkelt, interaktivt och prisvärt. Vi kommer också att ha en interaktiv bikupa, samt möjlighet att i realtid ställa frågor till respektive föreläsare i chatten. Kort sagt ett forum för alla!  

Program 

Dag 1 

08.30 – 09.30 Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB, inleder dagen med en föreläsning på temat: 

Att hålla i ordnat och värdigt skick, del 1. Tillsyn och skötsel enligt kyrkogårds-handboken. Kravställande och lägsta godtagbara standard. Kvalitetssäkring, kompetens och rätt åtgärder i rätt tid. 

09.30 – 09.45 Paus 

09.45 – 10.45 Efter första pausen blir det gästföreläsning med Sven-Erik Perlman-Aspeklev, VD Perlman-Aspeklev konsult AB på temat:  

Vårda minnet av de döda utan att kränka eller utföra en fara för besökare eller personal. Var gränserna går och vad de vanligaste frågeställningarna och svaren är. 

10.45 – 11.00 Paus 

11.00 – 11.30 Påtagligt störande inslag i kyrkogårdens känsliga miljö. Exempel ur verkligheten och vad kraven innebär för kyrkogårdens ansvar och arbete. Sven-Erik Perlman-Aspeklev fortsätter sitt föredrag. 

11.30 – 11.50 Claes-Anders Malmberg genomför en interaktiv bikupa kring deltagarnas syn på gravkulturens och kyrkogårdsmiljöns utmaningar. 

11.50 – 12.00 Sammanfattning. 

Dag 2 

08.30 – 09.30 Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB, inleder dagen med en föreläsning på temat: 

Att hålla i ordnat och värdigt skick, del 2.  Avhjälpande och planerat underhåll. Uppgifter och omfattning enligt kyrkogårdshandboken. Kravställande och lägsta godtagbara standard. Kvalitetssäkring, kompetens och rätt åtgärder i rätt tid. 

09.30 – 09.45 Paus 

09.45 – 10.45 Efter första pausen blir det gästföreläsning på temat:  

Kyrkogårdsverksamhetens verklighet. Varierande standard mellan och inom olika huvudmäns kyrkogårdar. Hur inventerar vi nuläget? Handlingsplan för förändring på kort och lång sikt. Goda exempel ur verkligheten. 

Sven-Erik Perlman-Aspeklev, VD Perlman-Aspeklev konsult AB

10.45 – 11.00 Paus 

11.00 – 11.20 Claes-Anders Malmberg redovisar gårdagens interaktiva bikupa kring deltagarnas syn på gravkulturens och kyrkogårdsmiljöns utmaningar. 

11.20 – 11.50 Sven-Erik Perlman-Aspeklev ger sin syn på hur vi kan öka förståelsen av mångfalds- och integrationsfrågor i synen på gravkultur och kyrkogårdsmiljö.  

11.50 – 12.00 Sammanfattning. 

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 2600kr/pers
2-3 personer: 2400kr/pers
4 personer eller fler: 2000kr/pers

Avgiften är exklusive moms.
Inkluderat i priset är två lärarledda livesända halvdagar och digital kursdokumentation.

Sista anmälningsdag är 1 vecka innan kursstart.

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala och kostnadsfria mötesverktyget ZOOM.
Du kan deltaga direkt via webbläsaren eller genom att ladda ner programmet.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med kallelsen till kursen.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under kursen.

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox tillsammans med digitalt kursintyg efter genomförd kurs.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart.
Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.