Vad hindrar införandet av arbetsrobotarna?

Arbetsrobotar kommer på bred front inom lantbruket i stora Europa, Nord-Amerika och Australien. Arbetsuppgifterna varierar med allting från ogräsrensning till skördearbete. En viktig drivkraft är den växande arbetskraftsbristen inom lantbruket. I Tyskland faller t ex antalet säsongsanställda i allt snabbare takt och robotarna är så långt komna i utveckling att dom borde ha spridits mer vid detta laget. Ser man återigen till Tyskland så är det i år mindre än 8% av lantbruken som beräknas använda arbetsrobotar. Inom grönytebranschen är man också i startgroparna och ser breda möjligheter men också i princip samma hindrande faktorer som lantbruksnäringen.

Ett av de största hindren är bristande utbyggnad av snabba bredband på landsbygden. Utan mycket snabba bredband fungerar inte styrningen. I samband med detta är det viktigt att ha cybersäkerheten i åtanke. Hackers får inte kunna ta kontroll över styrningen. Utvecklingen av AI, artificiell intelligens går fort framåt och dagens robotar har god inlärningsförmåga men man ska ändå veta att många system befinner sig fortfarande i kontinuerlig utveckling.

Normalt är det inga problem att framföra robotarna så länge dom inte går mer än 10 km i timmen. Robotarna visar sig dock svåra att försäkra för ansvar och skada om dom inte övervakas av operatör inom synhåll hela tiden. Just försäkringsproblemet är starkt oroande för vad händer om roboten oförsäkrad kommer in på grannens mark och skördar den i förtid? Affärsrisken blir svår att beräkna utan normala försäkringsmöjligheter.

oy-MTew-Sb-t

Robotar som kräver operatörer i det direkta närområdet får ju också en betydande personalkostnad , som måste medräknas i driftkostnaderna precis som vilken arbetsmaskin med förare. Sedan behöver också andra drift- och underhållskostnader inkluderas i kalkylen, liksom kapitalkostnader för värdeminskning och ränta. Så länge robotarna byggs i små serier och hela tiden utvecklas är det svårt att tillräckligt väl förutse livslängd och totalkostnader.

När produktionskapaciteten och produktionskostnaden ska också ställas i relation till motsvarande för traditionellt arbetsutförande manuellt eller maskinellt. Och här kommer återigen frågan om operatörsstyrning in. Sker den indirekt från en övervakningscentral kan operatören styra ett flertal robotar på samma gång medan om roboten kräver en individuell operatör blir det mer fråga om en arbetsmaskin med föraren gående bredvid, ungefär som med olika släntklippare.

Särskilt viktigt för att bygga förtroende från kundernas sida är att man utvecklar bra arbetssätt och sprider kunskap om insatsmöjligheter på bred front inom de gröna näringarna. En fråga som många potentiella kunder ställer sig är hur försäljnings- och servicenätet kommer att se ut och om den lokala servande fackhandeln kommer att kunna serva och reparera robotarna. Och självfallet behöver både marknadssidan och kundsidanta fram tydliga konsekvensanalyser för förändrat personal- och maskinbehov. Det är ju ändå det som till sist kommer att avgöra när robotarna får sitt stora genombrott och hur stor besparing eller effektivisering som kan uppnås jämfört med den traditionella kombinationen av arbetsmaskiner med förare och rent manuellt arbete.

 

1-Ufy-VCj-K-t

Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB