Trädvård i skötselarbetet

Trädvård i skötselarbetet
Foto: Sara Utter

Livesänd webbkurs om trädvård
Datum: 17 oktober, 21 november 2024, kl. 08.30 – 12.00

Träden i våra stadsmiljöer är viktiga av många olika anledningar. Vi måste bli bättre på att sköta dem rätt, för att säkra deras utveckling och livslängd.

Frågeställningar

  • Vilka funktioner har träden i våra kyrkogårds-, park- och fastighetsmiljöer, och vilka är de största utmaningarna för trädens livskraft och funktionalitet?
  • Vad i det löpande skötselarbetet är särskilt viktigt att veta, kunna reagera på och utföra, när det gäller vård av träd?
  • Hur ska vi vattna effektivt, men ändå i tillräcklig omfattning och i rätt tid?
  • Var och hur kan vi få inspiration och motivation till att utveckla och kvalitetssäkra den löpande trädvården? Vilka förbättringar kan egenkontroller och planerat underhåll i rätt tid och omfattning ge?

Utmaningar och kort om kursen

Träd i kyrkogårds-, park- och fastighetsmiljöer ska hållas friska och vid god tillväxt. Det är viktigt att ha tydliga riktlinjer för både den kortsiktiga och den långsiktiga trädvården. Viktigast är så klart att det löpande skötselarbetet verkligen utförs enligt riktlinjerna och på de sätt som främjar god etablering, tillväxt och hög vitalitet.

Den grundläggande skötseln består bland annat av underhållsbeskärning, utrymmesbeskärning och borttagning av rot- eller stamskott. Andra viktiga åtgärder är att vid behov vattna, gödsla och hålla fri jord runt träden. Alla delar ska så klart utföras utan att trädet skadas.

Vattningsbehovet ökar till följd av klimatförändringarna och tillgång till vatten kan saknas i närområdet. Här gäller det att skapa förutsättningar för att kunna arbeta effektivt och ha god egenkontroll av vattningsbehovet. Annars riskerar vattningen att bli en stor kostnad på grund av transporter och ställtider.

Tillsynen ingår också i den grundläggande skötseln. Uppsikt över träden behöver vara kontinuerlig, bland annat med avseende på röta, svampangrepp och skador som kan innebära fara för tredje man. Ris, grenar och stockar från fällningsarbeten behöver också tas om hand. Skräp som fastnat i trädkronor, eller stormskadade grenar ska plockas bort. Renhållningen får inte glömmas, trädkronor bör hållas rena från främmande föremål.

Denna grundkurs vill förmedla praktiskt och erfarenhetsorienterad kunskap och samtidigt väcka inspiration till utveckling av både det kort- och långsiktiga arbetet.

Målgrupp

Målgruppen är utemiljöförvaltningar och temat för dagen är anpassat för skötselarbetare, arbetsledare och driftplanerare hos kyrkogårdsförvaltningar, parkförvaltningar, fastighetsbolag och entreprenörer. Kursen kräver inga förkunskaper.

Program

08.30 – 08.35: Introduktion
Maria Malmberg, delägare och kursansvarig, Acama AB hälsar välkommen och introducerar dagens kurs.

08.35 – 09.30: Inledande pass om trädens skötselutmaningar, deras funktioner, att skapa rätt förutsättningar, samt bestämma rätt skötselnivåer/åtgärder utifrån funktion, plats, estetik och ekonomi. Sara Utter, Landskapsingenjör, Klargrönt AB

09.30 – 09.45: Paus

09.45 – 10.45: Pass om det löpande skötselarbetet med vattning/näringstillförsel, ogräsrensning, puts och utrymmes-/underhållsbeskärning. Passet tar också upp den viktiga egenkontrollen av skötselarbetet. Sara Utter, Landskapsingenjör, Klargrönt AB

10.45 – 11.00: Paus

11.00 – 11.30: Föreläsning från en utemiljöförvaltning om deras utmaningar och lösningar kring trädvård i skötselarbetet.
Gästföreläsare ej klar.

11.30 – 11.55: Föreläsarna besvarar frågor, samt diskuterar hur man bäst omsätter skötselfrågorna på hemmaplan, utbildar personalen i arbetslaget och när specialkompetens behöver tas in för bedömning och åtgärder.

11.55 – 12.00: Sammanfattning

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 1800kr/pers
2-3 personer: 1500kr/pers
4 personer eller fler: 1200kr/pers

Avgiften är exklusive moms.
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Sista anmälningsdag är 1 vecka innan kursstart.

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala och kostnadsfria mötesverktyget ZOOM.
Du kan deltaga direkt via webbläsaren eller genom att ladda ner programmet.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med kallelsen till kursen.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under kursen.

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox tillsammans med digitalt kursintyg efter genomförd kurs.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart.
Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.