Styra och räkna – vinter

Styra & Räkna - Vinter

Livesänd webbkurs om att styra och räkna på vinterväghållning

Den samlade vinterperioden blir kortare men väderextremerna fler, i takt med klimatförändringarna ställs vinterväghållningen inför nya utmaningar. Höjda bränslekostnader och andra kostnadsdrivande faktorer gör också denna kärnverksamhet svårbudgeterad.

Bättre verksamhetsstyrning och tydliga produktionsplaner med rättvisande ”prislappar” har sällan varit mer nödvändigt än nu. Kursinnehållet är anpassat för kommunal vinterväghållning hos gatu-, park- och fastighetsförvaltningar.

Målgrupp: Verksamhets- och enhetschefer, drift- och underhållsplanerare, projekt- och planeringsingenjörer, arbetsledare, lagledare, ekonomer/controller m. fl.

Kursens mål:

 • Bättre samspel med samutnyttjande av resurser och samlade logistiska lösningar för transporter, lokaler, arbetsutförande mm.
 • Bättre digitala systemstöd i ledning, planering och samordning av allt från arbetsutförande, maskinanvändning, materialinköp till entreprenadstyrning och dokumentation.
 • Bättre kalkyler och resurshushållning, byggt på verkligt nuläge – med årlig uppdatering även av tillkommande och avgående ytor och arbeten. Detta ger tydliga nyckeltal som står på stabil grund.
 • Säkerställ att tillräcklig andel av kostnaderna ägnas åt underhåll för att inte långsiktigt bygga upp underhållsskulden.
 • Bättre delaktighet i produktionsplaneringen ger hög genomskinlighet.
 • Bättre synliggörande av den oskrivna kunskapen och erfarenheten. Det uppvärderar allas vårt arbete för en bättre verksamhet.

Kursinnehåll – styra, planera och samordna

 • Aktuella utmaningar
 • Processtyrning
 • Strategisk planering – inre och yttre effektivitet
 • Tydliga begrepp och definitioner
 • Verksamhetens innehåll och omfattning   
 • Kravställande och Lägsta Godtagbara Standard
 • Frivilliga och obligatoriska uppgifter – prioriteringar
 • Genomförande/ utförande/kvalitetssäkring/ uppföljning
 • Årsplanering/ produktionsplanering
 • Goda exempel från kommuner och kommunala fastighetsbolag

Kursinnehåll – räkna och kostnadsfördela

 • Aktuella utmaningar
 • Fasta och rörliga anslagsramar och kostnader
 • Tydliga begrepp och definitioner
 • Produktionskalkyler och arbetsvolymsberäkning
 • Nyckeltal – framräkning och jämförande
 • Produktionsredovisning och budgetering
 • Gränssnitt, t ex mellan avgifts- och skattefinansiering
 • Utspädningseffekter och reglering – tillkommande/avgående ytor och arbeten
 • Angreppssätt för ekonomi i balans
 • Goda exempel

Kursledare är Acamas VD Claes-Anders Malmberg, som genomlyst och produktionskalkylerat åtskilliga kommunaltekniska verksamheter, tillsammans med inbjudna gästföreläsare från branschen.

Vi kommer också att ha interaktiva bikupor, samt möjlighet att i realtid ställa frågor till respektive föreläsare i chatten. Vi sänder via digitalplattformen Zoom.

Fakta

Det går att anmäla till ett eller två steg.
Max 30 deltagare på varje steg.

Ett steg, om två halvdagar
Kostnad vid anmälan av:

1 person: 3800kr/pers
2-3 personer: 3500kr/pers
4 personer eller fler: 3200kr/pers
Avgiften är exklusive moms.

Inkluderat i priset är två livesända halvdagar med högaktuella föreläsningar, interaktiva frågor och digitalt kursmaterial och mallar till produktionsplaner och kalkyler för respektive fackområde och steg.

Två steg, om fyra halvdagar:
Kostnad vid anmälan av:

1 person: 7600kr/pers
2-3 personer: 7000kr/pers
4 personer eller fler: 6400kr/pers
Avgiften är exklusive moms.

Inkluderat i priset är fyra livesända halvdagar med högaktuella föreläsningar, interaktiva frågor och digitalt kursmaterial och mallar till produktionsplaner och kalkyler för respektive fackområde och steg.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Praktisk information:
Dagarna livesänds via det digitala mötesverktyget Zoom Webinar. Programmet är kostnadsfritt och det går att medverka både via webbläsare och nedladdat program.

En instruktion för Zoom skickas ut i samband med anmälan.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under dagen.

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart. Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.

Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med när kursen hålls.