Riskinventera kyrkogården

Riskinventera kyrkogården

Livesänd webbkurs om att riskinventera kyrkogården

Nu ordnar vi en livesänd halvdagskurs kring riskidentifiering, riskuppskattning och riskvärdering för kyrkogårdsarbetet och visar på konkreta exempel och åtgärder.

Kyrkogårdsarbetet innehåller många risker och innan vi kan minimera dessa behöver inventering ske. Rätt strukturerat och indelat i allvarliga risker och övriga risker får man med en genomarbetad riskidentifiering också en bra grund för att ta fram en tydlig riskvärdering med handlings- och åtgärdsplaner.

Även om dom fysiska arbetsmiljöriskerna kring arbetsställningar, buller, kemikalier, användning av arbetsutrustning mm ofta är mer framträdande, är också riskerna kring den psyko-sociala arbetsmiljön med stress, ensamarbete, samspelet mellan människor och inte minst hot/våld betydande.

Man brukar säga att det går 20 tillbud på en arbetsolycka men att bara ett fåtal av de verkligt inträffade tillbuden rapporteras in. Mörkertalet kan vara stort. Det gäller att sätta fokus på förebyggande arbete.

Riskidentifieringen, riskuppskattningen och riskvärderingen utgör tillsammans den lagstadgade riskbedömning som arbetsgivaren ansvarar för att göra. Men det är lättare sagt än gjort eftersom många risker är komplexa och sättet man gör arbetet på i praktiken kanske inte alls är som förväntat. Många gånger tycker vi oss hitta ett smartare arbetssätt som också är tidsbesparande. Eller också går det på slentrian och vi bara gör som vi alltid har gjort, utan att tänker efter före. Före olyckan alltså.

Målgrupp: Chefer, arbetsledare och medarbetare med lagsamordnande funktioner.

Frågeställningar som vi tar upp: Finns det instruktioner för de vanligaste riskerna och hur dom förebyggs? Hur gör vi arbetsmiljöarbetet, rutiner och regler kända i hela organisationen? Hur säkerställer vi att informationen och rutinerna är förstådda och används? Har vi fördelat arbetsmiljöuppgifterna ut i organisationen på korrekt sätt och vem har det dagliga tillsynsansvaret? Vems ansvar är det t.ex. att skyddsutrustning används i det dagliga arbetet? Vad kan vi göra för att förbättra arbetsmiljöhanteringen?

Digitalt kursmaterial med goda exempel på riskbedömningar, instruktioner och rutiner.

Kursledare: Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB.

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 1600kr/pers
2-3 personer: 1450kr/pers
4 personer eller fler: 1100kr/pers

Avgiften är exklusive moms.
Inkluderat i priset är lärarledd livesänd halvdag och digital kursdokumentation.

Sista anmälningsdag är 2 veckor innan kursstart

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala och kostnadsfria mötesverktyget ZOOM.
Du kan deltaga direkt via webbläsaren eller genom att ladda ner programmet.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med kallelsen till kursen.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under kursen.

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox tillsammans med digitalt kursintyg efter genomförd kurs.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart.
Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.