Webbkurs - åtgärda okända pengahål i kommuntekniken Webbkurs - åtgärda okända pengahål i kommuntekniken | Gröna Trender

Publicerad: 2020-03-25 11.51 | Senast ändrad: 2020-03-29 11.23

Webbkurs - åtgärda okända pengahål i kommuntekniken

Gemensamma kostnader, anläggning, förråd, verkstad och tunga transporter.

Jobba hemma och utbilda dig. LIVE-sänd webbkurs på nätet! Utbildningen ges via videolänk och motsvarar två lärarledda halvdagar där deltagarna kommer ha möjlighet att samverka och ställa frågor direkt till kursledaren.

Datum:
Del 1: 19/5 kl 08.30 – 12.00
med två korta pauser
Del 2: 20/5 kl 08.30 – 12.00 med två korta pauser

Förmiddagarna är indelade i olika 40 minuters föreläsningspass med åtföljande 10 minuters frågestund (via chatten där vår kursansvariga sitter redo för att ta emot och vidarebehandla frågor till kursledaren). Vi håller också korta pauser varje timme för att möjliggöra kafferast.

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox innan första föreläsningspasset den första dagen.

Kursledare: Claes-Anders Malmberg, VD Acama AB.

För att uppnå högsta kvalitet på distans är deltagarantalet begränsat till 15 personer.

Den kommunaltekniska ekonomin var ansträngd redan innan corona-utbrottet och signalerna inför budget 2021 är nu ytterligare försvagning av den kommunala skattekraften. I detta läge är det oerhört viktigt att förvaltningarna förmår identifiera och åtgärda källorna till de s k svarta hålen och de svårförutsägbara förluster som dessa ger upphov till. De av er som har varit med länge vet att svarta hål har en otäck tendens att eskalera lika fort som virusutbrottet, inte minst under andra halvåret. I en kraftig lågkonjunktur med nedskärningar får vi också svårare att finansiera gemensamma kostnader eftersom basen krymper och arbets- och maskintimmar i produktionen blir färre.

Den här kursen är skräddarsydd för dig som arbetar som chef, planerare eller controller i kommunalteknisk verksamhet oberoende om den avgifts- eller skattefinansierad. Kursen syftar till att ge insikt och förståelse i de svarta hålens uppkomst och åtgärdande. Den ger också enkla digitala verktyg för att översiktligt undersöka och analysera den egna förvaltningens dagsaktuella situation.

Gatudrift och gatuunderhåll, vinterväghållning, parkdrift och parkunderhåll, VA-drift och VA-underhåll utgör i samlad produktionskostnad med både egna och entreprenadförlagda resurser ungefär 75-80% av den samlade drift- och underhållskostnaden.

Resten utgörs av gemensamma kostnader av olika slag, bl a kommunalteknisk overhead (inte kommungemensam overhead väl att märka), gemensamma servicefunktioner som verkstad, förråd, tunga maskiner och transporter. Dessutom kan det förekomma förgäveskostnader för planering och projektering när ingen investering kommer till stånd, samt utfallet av underfinansierade anläggningsarbeten som inte är knuten till enskilda projekt utan landar som en kostnad i driften. Allt givetvis utan att kapitalkostnader är inräknade.

Under den första halvdagen går vi igenom praktiska erfarenheter från Claes-Anders omfattande genomlysnings- och omorganisationsarbete på det kommunaltekniska området och tar del av avidentifierade frågeställningar och resultat. Vi går också igenom grunderna i produktionsplanering och produktionskalkylering för kommunaltekniska tjänster inkluderande bl a arbetskrafts- och maskin-/fordonskalkyler och projektkalkyler.

Vi kommer också under första halvdagen att göra en gemensam SWOT-analys kring styrkor, svagheter, hot och möjligheter.

Den andra halvdagen ägnar vi åt att praktiskt identifiera och analysera enskilda frågeställningar inom områdena

*Kostnader avseende gemensamt ansvar Gata, Park och VA.

* Kostnader avseende förrådshållning och verkstadsfunktion

* Kostnader av gemensamma maskiner och fordon, ex tunga transporter.

* Kostnader avseende mindre projekt och markanläggningsarbeten.

Under den andra halvdagen gör vi också en gemensam handlingsplan. Vilket behov av åtgärder finns på kort och lång sikt i deltagarnas förvaltningar.

 

Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

Fakta

LIVE-sänd webbkurs på nätet!

Kursen består av två halvdagar:
Del 1:   19/5   kl: 08.30 - 12.00
Del 2:   20/5   kl: 08.30 - 12.00

Begränsat deltagarantal: max 15 personer
Senaste anmälningsdag är: 5 maj

Kursen sänds via ZOOM.
Det är kostnadsfritt att medverka via programmet.

Kostnad:
2200kr ex moms, per deltagare.
Inkluderat i priset är två lärarledda halvdagar samt digitalt kursmaterial

Dagen innan kursstart kommer samtliga deltagare erhålla ett informationsmail med föreberedelser inför kursstart.

Anmälan:

Anmälan görs till maria@acama.se
Eller via kursanmälningsformuläret längst upp på sidan.

Avbokning:

Senast 2 veckor innan kursstart. Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med den första kursdagen.