Kompetensutveckling: Styra och räkna – utemiljö

Se datum i faktarutan nedan.
Varje kursdag hålls mellan kl 08:30-12:00

Till vintern 2021 introducerar vi vårt nya kompetensutvecklingsprogram för kommunaltekniska verksamheter.

Frågeställningarna som besvaras och utvecklas är bl a:

– Fungerar vår strategiska planering?
– Kan vi visa vilket pang vi producerar för skattebetalarnas pengar?
– Hur ska vi gå till väga för att både styra och räkna på våra kommunaltekniska verksamheter?
– Hur fångar vi helheten av egen regi och entreprenader, från drift och underhåll till anläggning?
– Vilka styrinstrument och kalkyler behövs för att bygga och visualisera trovärdiga nyckeltal och kostnadsfördelningar?

Målgrupp: verksamhets- och enhetschefer, drift- och underhållsplanerare, projekt- och planeringsingenjörer, arbetsledare, lagledare, ekonomer/controller m. fl.

Kommunaltekniken blir mer komplicerad och får allt fler utmaningar i takt med samhällets och infrastrukturens förändring. Det ställer nya krav på både organisation, planering, projektering, byggnation, etableringsdrift och efterföljande DoU. Vi har mycket att lära av tillverknings- och tjänsteindustrin när det gäller att tänka i produktionstermer och för att kunna arbeta rätt i slimmade organisationer utan större överkapacitet. Inte minst ställs det större krav på en god logistik än tidigare för att få verksamheten att fungera.

Och vi har inte för mycket pengar. Tvärt om är kommunaltekniken under ekonomisk press eftersom kommunerna behöver pengar till många andra verksamhetsgrenar också, inte minst inom omsorg och bildning.

Kurserna finns i tre varianter, gata/ vinter, park och natur samt fastighetsförvaltade utemiljöer. Samtliga kurser innehåller också digitalt kursmaterial och mallar till produktionsplaner och kalkyler för respektive fackområde och steg.

Delaktighet och genomskinlighet i alla led hamnar i fokus. Kurserna är uppdelade i steg 1 (styra/planera) och steg 2 (kalkylera/ kostnadsfördela), med två livesända halvdagar i varje steg.

Kursledare är Acamas VD Claes-Anders Malmberg, som genomlyst och produktionskalkylerat åtskilliga kommunaltekniska verksamheter, tillsammans med inbjudna gästföreläsare från branschen. Vi kommer också att ha interaktiva bikupor samt möjlighet att i realtid ställa frågor till respektive föreläsare i chatten. Vi sänder via digitalplattformen Zoom.

Kursinnehåll och datum:

Gatudrift/gatuunderhåll/vinterväghållning – INSTÄLLT – nya datum kommer.

 • Typiska arbeten/ytor inom området är: tillsyn och skötsel av beläggningar, barmarksrenhållning, vägslåtter, konstbyggnader, trafikanordningar, dagvattenavledning, enskilda vägar, gatubelysning, beredskap, snöröjning, halkbekämpning, snöbortforsling samt sandupptagning.
 • Administrativa uppgifter och arbeten förenade med gatudrift/ gatuunderhåll och vinterväghållning.

Drift och underhåll av park och natur – 7-8/12 2021 samt 19-20/1 2022

 • Typiska arbeten/ytor inom området är: parkrenhållning, gräsytor, naturmark, tätortsnära skog, park-gatuträd, buskage/ häckar, perenner och annueller, hårdgjorda ytor, dammar/ fontäner, utsmyckningar, lekplatser och markutrustning.
 • Administrativa uppgifter och arbeten förenade med park och natur.

Fastighetsförvaltade utemiljöer – drift och underhåll 2-3/3 samt 12-13/4 2022

 • Typiska arbeten/ytor inom området är: renhållning/ avfallshantering, gräsytor, träd, buskage/häckar, perenner och annueller, vegetation på byggnad, hårdgjorda ytor, vattenanläggningar/ brunnar, lekplatser och markutrustning.
 • Administrativa uppgifter och arbeten förenade med fastighetsförvaltande utemiljöer.

Steg 1 – Styra och Planera, två halvdagar:                          

– Aktuella utmaningar

– Processtyrning

– Strategisk planering – inre och yttre effektivitet

– Tydliga begrepp och definitioner

– Verksamhetens innehåll och omfattning   

– Kravställande och Lägsta Godtagbara Standard

– Frivilliga och obligatoriska uppgifter – prioriteringar

– Genomförande/ utförande/kvalitetssäkring/ uppföljning

– Årsplanering/ produktionsplanering

– Goda exempel från andra kommuner

– Hur implementerar man detta i egen verksamhet?

Steg 2 – Kalkylera och Kostnadsfördela, två halvdagar:

– Aktuella utmaningar

– Fasta och rörliga anslagsramar och kostnader

– Tydliga begrepp och definitioner

– Produktionskalkyler och arbetsvolymsberäkning

– Nyckeltal – framräkning och jämförande

– Produktionsredovisning och budgetering

– Gränssnitt, t.ex mellan avgifts- och skattefinansiering

– Utspädningseffekter och reglering – tillkommande/avgående ytor och arbeten

– Angreppssätt för ekonomi i balans

– Goda exempel från andra kommuner

– Hur implementerar man detta i egen verksamhet?

Vad vinner förvaltningen på att låta chefer och medarbetare genomgå kompetensutvecklingsprogrammet?

 • Bättre samspel mellan gata/park och annan kommunalteknik med samutnyttjande av resurser och samlade logistiska lösningar för transporter, lokaler, arbetsutförande mm.
 • Bättre digitala systemstöd i ledning, planering och samordning av allt från arbetsutförande, maskinanvändning, materialinköp till entreprenadstyrning och dokumentation.

 • Bättre kalkyler och resurshushållning, byggt på verkligt nuläge – med årlig uppdatering även av tillkommande och avgående ytor och arbeten. Detta ger tydliga nyckeltal som står på stabil grund.

 • Säkerställ att tillräcklig andel av kostnaderna ägnas åt underhåll för att inte långsiktigt bygga upp underhållsskulden.

 • Bättre delaktighet i produktionsplaneringen ger hög genomskinlighet.

 • Bättre synliggörande av den oskrivna kunskapen och erfarenheten. Det uppvärderar allas vårt arbete för en bättre verksamhet.INST

Fakta

Det går att anmäla till ett eller två steg.
Max 30 deltagare på varje steg.

Datum: 
Gatudrift/gatuunderhåll/vinterväghållning – INSTÄLLT. Nya datum kommer.
Drift och underhåll av park och natur – steg 1: 7-8/12 2021, steg 2: 19-20/1 2022
Fastighetsförvaltade utemiljöer, drift och underhåll – steg 1: 2-3/3, steg 2: 12-13/4 2022

Ett steg, om två halvdagar
Kostnad vid anmälan av:

1 person: 3800kr/pers
2-3 personer: 3500kr/pers
4 personer eller fler: 3200kr/pers
Avgiften är exklusive moms.

Inkluderat i priset är två livesända halvdagar med högaktuella föreläsningar, interaktiva frågor och digitalt kursmaterial och mallar till produktionsplaner och kalkyler för respektive fackområde och steg.

Två steg, om fyra halvdagar:
Kostnad vid anmälan av:

1 person: 7600kr/pers
2-3 personer: 7000kr/pers
4 personer eller fler: 6400kr/pers
Avgiften är exklusive moms.

Inkluderat i priset är fyra livesända halvdagar med högaktuella föreläsningar, interaktiva frågor och digitalt kursmaterial och mallar till produktionsplaner och kalkyler för respektive fackområde och steg.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Praktisk information:
Dagarna livesänds via det digitala mötesverktyget Zoom Webinar. Programmet är kostnadsfritt och det går att medverka både via webbläsare och nedladdat program.

En instruktion för Zoom skickas ut i samband med anmälan.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under dagen.

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart. Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.

Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med programmet