Kompetensutveckling: Styra och räkna – kyrkogård

Se datum i faktarutan nedan.
Varje kursdag hålls mellan kl 08:30-12:00

Till vintern 2022 introducerar vi vårt nya kompetensutvecklingsprogram

Frågeställningarna som besvaras och utvecklas är bl a:

– Hur ska vi gå till väga för att både styra och räkna på våra kyrkogårdsverksamheter?-Hur fångar vi helheten av egen regi och entreprenader, från drift till underhåll?
– Vilka styrinstrument och kalkyler behövs för att bygga och visualisera trovärdiga nyckeltal och kostnadsfördelningar?
– Vad finns det för stora fasta och rörliga kostnader i kyrkogårdarnas drift och underhåll?
– Och vet vi egentligen vad driften verkligen kostar i dess olika delar? Kan vi visa vilket pang vi producerar för skattebetalarnas pengar?

Målgrupp: kyrkoherdar, verksamhets- och enhetschefer, drift- och underhållsplanerare, projekt- och planeringsingenjörer, arbetsledare, lagledare, ekonomer/controller m. fl.

Kurserna finns i två varianter, begravningsverksamhet samt serviceverksamhet. Båda kurserna innehåller digitalt kursmaterial och mallar till produktionsplaner och kalkyler för respektive fackområde och steg.

Kursledare är Acamas VD Claes-Anders Malmberg, som genomlyst och produktionskalkylerat åtskilliga kyrkogårdsverksamheter, tillsammans med inbjudna gästföreläsare från branschen. Vi kommer också att ha interaktiva bikupor, samt möjlighet att i realtid ställa frågor till respektive föreläsare i chatten. Vi sänder via digitalplattformen Zoom.

Kyrkogårdsverksamheten blir mer komplicerad och får allt fler utmaningar i takt med samhällets och infrastrukturens förändring. Det ställer nya krav på både organisation, planering, projektering, byggnation, etableringsdrift och efterföljande DoU. Vi har mycket att lära av tillverknings- och tjänsteindustrin när det gäller att tänka i produktionstermer och för att kunna arbeta rätt i slimmade organisationer utan större överkapacitet. Inte minst ställs det större krav på en god logistik än tidigare för att få verksamheten att fungera.

Kapaciteten hos både egen-regi och kompletterande entreprenörer behöver räcka till vid varje tidpunkt utan att vi har för mycket personal, maskiner och material tillgängliga jämfört med behovet. Säsongsvariationerna är större inom serviceverksamheten än vad det är inom begravningsverksamheten men hela begravningsväsendet har stora variationer i både tillgång och efterfrågan på produktionsresurser. Begravningsavgiften har stigit mer än 70% sedan en infördes år 2000 och vi behöver visa vad som produceras för pengarna.

Kursinnehåll och datum:

Begravningsverksamhet – 26-27/1 och 15-16/2 2022

  • Typiska arbeten/ytor inom området är: tillsyn och skötsel av gräsytor, träd, buskar, häckar, rabatter, naturmark, gravsättningsområden (askgravplatser, minneslundar mm), kulturhistoriska anläggningar och minnesmärken, markbeläggningar, vattenanläggningar och vattenytor, markutrustning och inhägnader, renhållningsarbeten, gravsättningar av kistor och askor samt sådan gravskötsel som belastar begravningsverksamheten.
  • Administrativa uppgifter och arbeten förenade med begravningsverksamheten.

Serviceverksamhet – datum meddelas längre fram. 

  • Gravskötslar och andra servicearbeten som tillkommit från år 2000, även arbeten åt församlingsverksamheten som yttre skötsel och vinterväghållning av kyrkor och församlingshem.
  • Administrativa uppgifter och arbeten förenade med serviceverksamheten.

Steg 1 – Styra och Planera, två halvdagar                                              

– Aktuella utmaningar

– Processtyrning

– Strategisk planering – inre och yttre effektivitet

– Tydliga begrepp och definitioner

– Verksamhetens innehåll och omfattning   

– Kravställande och Lägsta Godtagbara Standard

– Frivilliga och obligatoriska uppgifter – prioriteringar

– Genomförande/ utförande/kvalitetssäkring/ uppföljning

– Årsplanering/ produktionsplanering

– Goda exempel från andra kyrkogårdsförvaltningar

– Hur implementerar man detta i egen verksamhet?

Steg 2 – Kalkylera och Kostnadsfördela, två halvdagar 

– Aktuella utmaningar

– Fasta och rörliga anslagsramar och kostnader

– Tydliga begrepp och definitioner

– Produktionskalkyler och arbetsvolymsberäkning

– Nyckeltal – framräkning och jämförande

– Produktionsredovisning och budgetering

– Gränssnitt, t ex mellan avgifts- och skattefinansiering

– Utspädningseffekter och reglering – tillkommande/avgående ytor och arbeten

– Angreppssätt för ekonomi i balans

– Goda exempel från andra kyrkogårdsförvaltningar

– Hur implementerar man detta i egen verksamhet?

Vad vinner förvaltningen på att låta chefer och medarbetare genomgå kompetensutvecklingsprogrammet?

  • Bättre samspel med samutnyttjande av resurser och samlade logistiska lösningar för transporter, lokaler, arbetsutförande mm.
  • Bättre digitala systemstöd i ledning, planering och samordning av allt från arbetsutförande, maskinanvändning, materialinköp till entreprenadstyrning och dokumentation.
  • Bättre kalkyler och resurshushållning, byggt på verkligt nuläge – med årlig uppdatering även av tillkommande och avgående ytor och arbeten. Detta ger tydliga nyckeltal som står på stabil grund.
  • Säkerställ att tillräcklig andel av kostnaderna ägnas åt underhåll för att inte långsiktigt bygga upp underhållsskulden.
  • Bättre delaktighet i produktionsplaneringen ger hög genomskinlighet.
  • Bättre synliggörande av den oskrivna kunskapen och erfarenheten. Det uppvärderar allas vårt arbete för en bättre verksamhet.

Fakta

Det går att anmäla till ett eller två steg.
Max 30 deltagare på varje steg.

Datum:
Begravningsverksamhet – steg 1: 26-27/1 och steg 2: 15-16/2 2022
 Serviceverksamhet – datum meddelas längre fram.

Ett steg, om två halvdagar
Kostnad vid anmälan av:

1 person: 3800kr/pers
2-3 personer: 3500kr/pers
4 personer eller fler: 3200kr/pers
Avgiften är exklusive moms.

Inkluderat i priset är två livesända halvdagar med högaktuella föreläsningar, interaktiva frågor och digitalt kursmaterial och mallar till produktionsplaner och kalkyler för respektive fackområde och steg.

Två steg, om fyra halvdagar:
Kostnad vid anmälan av:

1 person: 7600kr/pers
2-3 personer: 7000kr/pers
4 personer eller fler: 6400kr/pers
Avgiften är exklusive moms.

Inkluderat i priset är fyra livesända halvdagar med högaktuella föreläsningar, interaktiva frågor och digitalt kursmaterial och mallar till produktionsplaner och kalkyler för respektive fackområde och steg.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Praktisk information:
Dagarna livesänds via det digitala mötesverktyget Zoom Webinar. Programmet är kostnadsfritt och det går att medverka både via webbläsare och nedladdat program.

En instruktion för Zoom skickas ut i samband med anmälan.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under dagen.

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart. Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.

Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med programmet.