Effektivisera egen regi

Livesänd webbkurs i att effektivisera egen regi
Datum: Inställd

Kommunerna runt om i landet har det tufft rent ekonomiskt och inte minst inom samhällsbyggnads- och fastighetsförvaltningarnas verksamheter behövs nya angreppssätt för att få ekonomin i balans. Politiska beslut om minskade anslagsramar på driften innebär nästan alltid förändringar i produktion och bemanning. Idag är med det inte heller självklart att utförandeformen ska vara egen regi eller entreprenad.

Med vår livesända kurs vill vi ge kursdeltagare som har eller kommer att få besparingskrav i gata/vinter/park/fastighetsdrift m fl kommunaltekniska egen-regi verksamheter inblick i vanligt förekommande frågeställningar. Vi vill också ge kunskap om hur man stärker sin analys- och beslutsförmåga kring planering och utförande av olika markanläggningsarbeten och deras efterföljande drift och underhåll.

Slutligen vill vi visa på goda exempel och verktyg för att arbeta lösningsfokuserat i besparingstider. Kursen anordnas för att ge hjälp att höja kunskapsnivån i den egna organisationen och undvika att så att säga ”uppfinna hjulet igen”.

Välkomna till en ny kommunalteknisk fortbildning med Acamas VD, Claes-Anders Malmberg som kursledare tillsammans med inbjudna gästföreläsare.

Claes-Anders Malmberg har arbetat med kommunaltekniska omorganisationer, upphandlingar och utbildningar sedan tidigt 90-tal och biträtt många kommuner och kommunala fastighetsbolag i både privatiseringar, återtagande, genomlysningar och produktionsplanering/kalkylering.

Kursen riktar sig till kommunala beställare samt offentliga utförare av park- och gatudrift eller annan kommunalteknisk verksamhet, från ansvariga chefer till driftledare, arbetsledare och planerare.  

Under dagarna får du bl.a svar på dessa frågor:

 • Vilka besparingar är möjliga på kort och lång sikt? Vilka konsekvenser är oundvikliga och vilka kan minimeras?
 • Vilket pang får politikerna för verksamhetens anslag och hur produktionplanera och kalkylera fram det?
 • Hur får vi bättre mätbarhet och jämförbarhet inom kommunen och mellan kommuner?
 • Vilka är de mest kostnadskrävande delmomenten i drift och underhåll och hur får vi fram korrekta nyckeltal för dessa?
 • Hur använder man produktionskalkyler som simuleringsverktyg för olika bemanningsalternativ vid minskade anslag och förändrad standard?
 • Hur kan verksamheten förenklas och vi synliggöra behov med hjälp av GIS? Planera med hjälp av fakta och statistik istället för via felanmälan. Var proaktiv i dina prioriteringar och undvik brandkårsutryckningarna.
 • Hur kan kommunintern samordning och styrning av all utemiljö från planering och projektering till byggnation, etablerings- och underhållsdrift genomföras och vilka effekter kan man uppnå?
 • Hur hanterar man tillkommande och avgående arbeten och ytor? Och vilka kostnadskonsekvenser får nya markanläggningar på den totala driften? 
 • Hur anpassas nya anläggningars drift till gällande anslagsnivåer?

Under dagarna går vi också igenom: 

 • Kommunaltekniska driftformer och aktuella utmaningar för att möta minskade anslagsramar och omställningsbehov.
 • Verksamheternas innehåll och kostnadsandelar; gatudrift, gatuunderhåll, parkdrift och parkunderhåll. Vinterväghållning samt yttre fastighetsskötsel- och underhåll. Strukturellt och ekonomiskt.
 • Optimering av driftutförandet, exempel på digitala verktyg som stora entreprenörer använder.
 • Uppdelningen i fasta och rörliga kostnader samt obligatoriska och frivilliga uppgifter.
 • Nya markanläggningars påverkan på driftutförande och driftkostnader.
 • Reglering av förändrade anslag samt tillkommande och avgående arbeten. Regleringsmodeller och prioriteringsordningar.
 • Kommunaltekniska organisationsförändringar med fokus på utförande av drift och underhåll.

Kostnad:
Vid anmälan av:
1 person: 2900kr/pers
2-3 personer: 2600kr/pers
4 personer eller fler: 2400kr/pers

Avgiften är exklusive moms.
Inkluderat i priset är två lärarledda livesända halvdagar och digital kursdokumentation.

Sista anmälningsdag är 2 veckor innan kursstart

Praktisk information:
Kursen hålls via det digitala och kostnadsfria mötesverktyget ZOOM.
Du kan deltaga direkt via webbläsaren eller genom att ladda ner programmet.

En instruktion för programmet skickas ut i samband med kallelsen till kursen.

Webbkamera och mikrofon behövs inte då dessa ej kommer användas av deltagarna under kursen.

Digitalt kursmaterial skickas ut via dropbox tillsammans med digitalt kursintyg efter genomförd kurs.

Om du har några frågor så kan du maila direkt till Maria Malmberg på maria@acama.se

Avbokning:
Senast 2 veckor innan kursstart.
Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart måste beställaren ersätta Acama AB med 100% av kurskostnaden.
Dock är det möjligt att byta ut deltagare fram till och med kursdagen.