De största driftkostnaderna för gator och parker

Publicerad: 2020-05-05 17.19 | Senast ändrad: 2020-05-05 17.19

De största driftkostnaderna för gator och parker

För att förstå driftens komplexitet och kostnadsutveckling måste man känna till verkliga produktionsförhållanden och inte bara lite till den vanliga kommunala kostnads- och tidsredovisningen. En bra grund är att ta reda på vad som utgör de största enskilda kostnadsposterna.Kurser-med-SKKF

Klicka på bilden för att se aktuella utbildningar för Tekniska Förvaltningar


I driften ingår både tillsyn, skötsel och avhjälpande underhåll. Endast det planerade underhållet hör hemma i den egentliga underhållsdelen. Gränsdragningen är mycket viktig för att få tydlighet i vad som ingår av ansvar och ersättningar.
Gatans drift är en året-runt-verksamhet med gatubelysning som dominerande kostnadspost, därefter kommer barmarksrenhållning tätt följd av enskilda vägar (i ganska många kommuner) och vinterrenhållning. Sedan är det ett långt hopp ner till vägslåtter, trafikanordningar, konstbyggnader och dagvattenavledning.

Gatudriften har blivit så kostnadspressad idag att det inte är lätt att få fram resurser till några egentliga satsningar på driften och det är ofta nytillkommande ytor och arbeten som ställer till det. Nya gator i exploateringsområdena ska skötas och man får dra ner på driftstandarden i de redan befintliga områdena.

95653637-237473290910091-2205467549036969984-n


Vinterns största kostnadsposter är maskinell snöröjning, maskinell halkbekämpning, grusupptagning, beredskap och handskottning/manuell halkbekämpning. Handarbetet i gata/park-vintern är bara 2-3 %   av totalkostnaden. Maskinella arbeten för gata-park brukar uppgå till ca 60%, grusupptagningen till ca 15% och beredskapen till ca 10%.

Nya markanläggningar ställer till det för vintern också i och med att nya ytor ofta är förtätade och har många hinder för arbetets utförande. Det leder i sin tur till att handarbetet flerdubblas.

Parkens kostnader domineras av gräsklippning. Ofta är gräs av olika slag runt 25% av parkens drift. Därefter kommer planteringar, naturmark, lekplatser, träd och buskage. Planteringarna är ofta mellan 15-20% och ett lätt offer för besparingar i kristider. Att ställa om till extensiva gräsytor och minska skötselinsatserna i naturmark och buskage är också vanligt i besparingstider. Det sistnämnda utförs mest av egen personal under lågarbetstid och hjälper till att reglera arbetet under gröna vintrar.

95960975-163398778433150-3191025804595167232-n

Nya parkanläggningar är också mycket dyrare.
I snitt brukar man räkna att gatudriften kostar drygt 1000 kr per invånare och år, varav knappt hälften för vinter och drygt hälften för barmark. Räknat på m2 gatumark brukar det bli 14-15 kr.

Parken ligger i snitt på 400-500 kr per invånare och år och det brukar stanna på 3,50-4,00 kr per m2.

Men tänk nu på att detta är bara för driften, inte för eventuellt planerat underhåll. Och i takt med att pengarna tryter så minskar det långsiktiga underhållet i alla kommuner medan tyvärr så ökar det akuta, felavhjälpande underhållet för att många markanläggningar är slitna och dåligt underhållna.

Vad kostar gatu- och parkunderhållet då? Det ska vi reda ut nästa vecka i Gröna Trender.

Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Vilket pang får man för verksamhetens anslag och hur produktionsplanerar och kalkylerar man utifrån det? Att stärka produktionsstyrningen är vägen framåt. Inte minst nu när lågkonjunkturen inte är en möjlig utmaning utan snarare en hård realitet.

Acama AB bistår, sedan lång tid tillbaka, kommuner, kyrkogårdsförvaltningar och kommunala fastighetsbolag med organisationsöversyner, produktions-planeringar och intraprenadkalkyleringar/ arbetsvolymsmätningar. Vi arbetar med att kompetensutveckla den egna organisationen på samma gång som vi hjälper till att visualisera deras verkliga förhållanden när det gäller drift och underhåll i de tekniska verksamheterna.

Läs mer om detta i nedanstående artikel:


https://gronatrender.se/article.php?id=430

Senaste artiklar

26 maj 2020

Ta vara på solen med eget mikroklimat

Du ska inte tro det blir sommar ifall du inte själv sätter fart. Ja, du kan i alla fall skynda på den genom att bygga en plats där vårsolen fångas och fördriver vintern.

Läs mer »

26 maj 2020

Varför ska kunden köpa gravskötseln?

I del två i denna gravskötselserie diskuterar anlendingar till varför kunden bör köpa skötseln av förvaltningen? Vad gör vi för våra befintliga kunder och vad kan vi göra för att få tillbaka före detta kunder?

Läs mer »

22 maj 2020

Renovera gräsytor med enkla medel

Många bruksgräsmartor är både gamla och slitna. Det är dyrt att anlägga nytt men det går att renovera till en billig peng

Läs mer »

19 maj 2020

Hur får häckarna mer växtkraft?

För att hjälpa svagare partier av häckar, träd och buskar med växtnäringstillförseln har vi tagit fram gödselstaven GrönVäx, långtidsverkande näring som på ett enkelt och smidigt sätt vitaliserar häckarna.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Inspiration

Kyrkogård

Entreprenad