SKKF Rikskonferens i Örebro

Publicerad: 2017-06-15 11.24 | Senast ändrad: 2017-06-16 11.37

SKKF Rikskonferens i Örebro

Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbunds Rikskonferens i Örebro belyste många viktiga punkter gällande tillgänglighet och bemötande. Begravningsverksamheten är så mycket mer än att ta hand om de avlidna. Den styrs av ett antal lagar, förordningar, regler, bestämmelser och andra saker som i högsta grad avgör hu verksamheten lyckas med sitt uppdrag.

Jag kände mig träffad direkt vid konferensens första föreläsning. Dan Haubo, trädgårdsingenjör i Taggen miljö och landskap, tog i sin föreläsning, Effektiv kyrkogårdsskötsel med bibehållen kvalitét, upp viktiga frågor som också har varit den röda tråden för mig under många år som verksamhetsansvarig.

För att kyrkogårdsskötseln ska vara ekonomisk, ekologisk och effektiv krävs en god planering och inte sälla en god portion nytänkande och kurage för att våga ifrågasätta sig själv. Men också att kunna våga testa och satsa på något annat än det man har gjort år efter år. Tesen ”Så här har vi alltid gjort” är sällan framgångsrik.

De stora ytorna på kyrkogårdarnas yttre områden likaså de gravkvarteren som står färdiga sen åratal men ännu inte tagits i bruk kräver stora personal- och maskinresurser. Miljöfrågorna blir mer och mer styrande inslag i verksamheten. Den mest ekonomiska och miljövänligaste åtgärden är att låta gräset växa och i stället slå den 1-2 gånger per år. Den lösningen gynnar både flora, fauna och ekonomi.

Image and video hosting by TinyPic

På en studieresa till Hörsholm arboretet i Danmark hösten 1999 lade jag för första gången märke till de klippta gångarna på en äng. Vilken upplevelse! Gräset växte vilt men de klippta gångarna gav en känsla av en välskött anläggning. Det är möjligt att sköta kyrkogårdarnas stora yttre fria ytor på liknande sätt. Det tar dock några år innan övergången från regelbundet klippt gräsyta blir till fin äng med klippta gångar, men det är värt ett försök.

En alternativ åtgärd till för de perifera och ännu outnyttjade ytor är att sluta trimma gräs i tid och otid runt lyktstolpar och träd. Det antal träd som årligen skadas vid trimning kostar stora summor pengar, får förkortad livslängd. Små skador är nog inte så allvarliga för träden har förmåga att reparera skadan själv. Men skadorna brukar inte stanna vid enstaka, utan träden blir så småningom ringbarkade och då är de utom all hjälp. Trimning behövs dock för att utföra vissa putsmoment, men andra lösningar utan buller och vibrationer ska väljas där det är möjligt.

Konferensens tema tillgänglighet och bemötande är begrepp vilka ständigt omfattar begravningsverksamheten. Kyrkogårdarna ska erbjuda besökaren en rofylld harmonisk och tillgänglig omgivning. Om det hade Karolina Celinska, från DHR en bra information. Kyrkogårdsbesökaren ska känna sig välkommen oavsett ens fysiska begränsningar. Information ska finnas lättillgängligt. Ramper och gångar med tillåten lutning ska ordnas för personer med nedsatt rörelseförmåga. En bra hemsida med tydlig och neutral information om begravningsverksamheten ska också finnas hos varje församling. Järfälla församling har gjort, med Jessica Kempka som projektledare, ett stort arbete för att hitta lätt och rätt på hemsidan.

Claes-Anders Malmberg, Acama AB, föreläste om Arbetsmiljölagens krav på huvudmannens samordningsansvar på säker gravgrävning. Gravgrävning är riskfyllt arbetsmoment som det behövs mer kunskap om och åtgärder för att göra grävningen säkrare och förebygga olyckor.

De riskhöjande variablerna i grävningen hör ihop med årstid, jordart, nivån på grundvatten, gravdjup, jordhantering, marktryck, sättet med gravöppningen, om det sker i nummerordning eller gräver man varannan och faktiskt också själva grävutrustning beträffande grävskopa och grävmaskin.

Hur ska graven säkras vid grävning till en enkelgrav på 1,60 m djup eller till 2,50 m för tre kistor? Det varierar stort. Ska en grav för tre kistor öppnas under den värsta tiden för tjällossning med högt liggande grundvatten, jordarten sulfidlera i rinnande form är i princip omöjligt. Då får man helt enkelt införa ett temporärt stopp för gravsättningar på detta område.

Beroende på markförhållanden och hur kyrkogården är belägen är fungerande avvattning mycket viktig. Jag vågar påstå att det finns många gamla kyrkogårdar där avvattningen saknas helt. Under vårvintern kan kyrkogårdens gångar formas till ett brett dike med stora vattenansamlingar med försämrad tillgänglighet. Kyrkogårdar som har avvattning men justering av dagvattenbrunnar och brunnslockar kräver stora åtgärder. Markens rörelse under åren p.g.a. tjälen gör att betongrören hamnar ur läge och brunnslockar ställer till under vintrarna för snöröjning.  Detta kan i värsta fall orsaka maskinförare mycket svåra whiplash-skador vid påkörningar. Problemet under övriga årstider är att vatten rinner ner i systemet bredvid gallret och orsakar lömsk erosion under asfalt.

Hur speglar våra fyra årstider verksamheten på kyrkogårdarna? Sommaren är naturligtvis den årstid som förvaltningarna lägger det mesta krutet och insatserna på. Men glömmer man inte bort de andra och behandlas de lite orättvist? Ja, det kan jag tycka. Det är ju faktiskt under de övriga årstiderna som frågan om tillgänglighet gör sig påmint tydligast. Anhöriga slutar inte gå till sina näras och käras gravar bara för sommarn är slut.

Image and video hosting by TinyPic

På sommarn är det blomsterprakt och kortklippta gräsmattor som gäller. Om man ska försöka försköna och tidigarelägga säsongen kan man göra det genom att plantera mer perenner och lökväxter. Perenner och vårlökar börjar visa sig långt innan det är dags för sommarblommor. Vid kyrkogårdarnas skogspartier kan man med fördel behålla de vilt uppkomna sälgarna och se till att de får tillräckligt med utrymme, eller plantera nya. Sälgen är det först blommande träd och lockar fram massor med humlor. Sätta ut bänkarna tidigt, för det finns kyrkogårdsbesökare som vill sitta ned och vila en stund. Detta gäller givetvis även för staden och kommunens parker. Bjud på ökad tillgänglighet, för det behöver inte vara högsommar för det.

Image and video hosting by TinyPic

Hösten är ju tid när man förbereder sig för vintern. Den bjuder också en färgprakt av sällan skådat slag och – löv! Men lugn, låt löven vara i alla fall en tid. Förklara inte krig mot höstlöven, låt dem täcka marken en tid, attackera de inte på en gång med lövblåsarformation. Låt löven prassla under skorna. Blås inte löven från gräsmattan i närliggande skogsdungar, utan gör tvärtom, blås de in på gräsmattan och använd klippare med mulcherfunktion.

Ökad tillgänglighet och bemötande är också att göra studiebesök, byta erfarenheter eller gå en kurs. Man ska vara uppdaterad, ha den senaste informationen och hålla sig à jour.

Reino Raitala RR Landskap

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Landskapsingenjör och teknisk projektledare. 

Har under våren 2016 börjat som auktoriserad mätningskonsult åt Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation nya uppmätningar samt uppdateringar av tidigare gjorda uppmätningar i norra Sverige. 

Verksamheten är inriktad på planering, projektledning och rådgivning. Upprättning av underhålls- och trädvårdsplaner för kyrkogårdar, konsultation om nya arbetsmetoder för grönyteskötseln, skötselplaner för statsnära skogar och rådgivning i begravningstekniska frågor.

https://www.linkedin.com/in/reino-raitala-9b02ab91/en

Senaste artiklar

21 maj 2019

Val av åkgräsklippare - att tänka på vid köp

När man tittar på gräsklippare så bör man ta i beaktande först och främst vilka gräsytor man har och vilken typ av gräs det är fråga om. Är det paradgräsmattor som skall hållas väldigt fina eller är det bruksgräs som mer eller mindre bara ska avverkas?

Läs mer »

21 maj 2019

Höstens kurser för tekniska förvaltningar

Nu är det dags att presentera vårt kursprogram för Hösten 2019!

Arbetsledning, Kalkylering, Vinterväghållningsdagarna och Vad är Jord och Växtnäring.

Läs mer »

21 maj 2019

Hur ska man bemanna skötseluppdragen?

Crew-management är ett viktigt ämne om man arbetar med grönyteskötsel. Lönsamheten i uppdragen är ofta låg och bemanningen av uppdragen blir därför oerhört viktig för att kunna arbeta kostnadseffektivt. Ny kurs i arbetsledning av markentreprenader går i Huddinge 13-14 november..

Läs mer »

21 maj 2019

Fasta eller rörliga kostnader?

I all kalkylering är det viktigt att veta vad just detta projektet kostar. Hur mycket mer kostar det nytillkommande och hur mycket uppgår de fasta kostnaderna i verksamheten till. En avgörande fråga för att få lönsamhet;)

Ny kalkylkurs går i Huddinge den 16-17 oktober 2019.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad