Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete i tekniska förvaltningar

Publicerad: 2016-03-18 11.15 | Senast ändrad: 2016-03-18 11.15

Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete i tekniska förvaltningar

Arbetsmarknaden och arbetslivet har förändrats likväl som kunskapen kring vilka orsaker som ligger till grund för arbetsrelaterad ohälsa i dagens arbetsliv och från och med 31 mars 2016 gäller de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). De nya föreskrifterna  har tagits fram i samråd med arbetsmarknadens parter och har fokus på förebyggande arbetsmiljöarbete.


Föreskrifterna konkretiserar arbetsmiljölagen, som är en generell lagstiftning, och förtydligar samt kompletterar det systematiska arbetsmiljöarbete som alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva. Tydligare regler gör det lättare för arbetsgivare att göra rätt samt stärker rättssäkerheten på området.


Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar; ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar.
Den sociala arbetsmiljön handlar om villkor och förutsättningar för arbetet som inkluderar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.


Utbildningen riktar sig till alla med arbetsmiljöansvar i tekniska förvaltningar och ger ”kött på benen” i många frågor kring arbetsmiljö i tekniska verksamheter. De tekniska förvaltningarna har många speciella förutsättningar och förhöjda arbetsmiljörisker, inte minst till följd av den stora mängden arbete som kräver arbetsutrustningar av olika slag; motorverktyg, truckar, lastmaskiner, grävmaskiner, sky-liftar, åkgräsklippare mm men också i själva arbetsuppgifterna och den organisatoriska och sociala omgivningen finns förhöjda risker vid t ex arbete på väg, övertidsarbete, psykosociala påfrestningar som ensamarbete och hot/våld, förslitningsskador till följd av manuella lyft, kemikalieanvändning och mycket annat. En särskilt aktuell problematik på våren är förstås inandning av vägdamm i samband med sandupptagningen.

Men de tekniska verksamheterna står också inför helt nya utmaningar.

Hur kan vi mäta arbetsbelastningen och upprätta en dokumenterad arbetsbalans och resurshållningsplan för personal, maskiner och fordon genom att dra nytta av våra kända nyckeltal, tidsfaktorer, arbetskraftstillgång, kunskap om ställtider mm?

Hur kan vi bli attraktiva arbetsgivare för den unga generationen och ge både män och kvinnor ett välfungerande och uthålligt arbetsliv hos våra tekniska verksamheter? Genusfrågorna är avgörande för att rekryteringen av kompetenta medarbetare ska fungera i framtiden.

Hur kan vi bidra till en god integration av både nyanlända och utrikesfödda med längre tid i Sverige? Hos de tekniska verksamheterna finns en reell möjlighet att utveckla servicetjänsterna, inte mkn st i den yttre miljön. Att arbeta ute innebär ofta både ett fritt och ansvarsfullt arbete, samtidigt som språkkunskaperna kan byggas upp och sociala färdigheter tränas. Men ännu viktigare är för många att insteget till det första jobbet inte är så stort och man ser ett omedelbart resultat av sitt arbete,  t ex i markrenhållning och gräsklippning.

Under utbildningen får du också:

Insikt i arbetsmiljölagstiftningen och reglerna för systematiskt arbetsmiljöarbete  och organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete.

Kunskap i hur man fördelar arbetsmiljöansvaret i organisationen och hur man gör ansvarsavgränsningar, hanterar delegationer, reglerar dagligt tillsynsansvar och kör arbetsmiljöarbetet känt i hela organisationen.

Kunskap om de speciella förutsättningar och riskkällor som uppstår i tekniska förvaltningar vid användande av olika former av arbetsutrustning och utförande av vanligt förekommande arbetsuppgifter hos gata, park, va och fastighetsdrift

Kunskap i hur man gör korrekta riskbedömningar ( med god delaktighet från alla berörda parter) och vidtar nödvändiga åtgärder för att förebygga olycksfall och ohälsa

Klarhet i och goda exempel på hur man utformar tydliga arbets- och maskininstruktioner som förebygger missförstånd, tydliggör ansvarsförhållanden och minskar vardagsriskerna i det dagliga arbetet. Hur ska man egentligen hantera åkgräsklippare på rätt sätt eller vad gäller för arbete på stege eller arbetsbock? Hur utformar man en arbetsmiljöplan för grävarbete? Hur kontrollerar man att arbetsutrustning uppfyller gällande krav och hur dokumenteras denna egenkontroll? Vilka vanliga vardagsrisker är det lätt att förbise och glömma bort i arbetsmiljöarbetet?

Grundläggande kunskap om ytterligare arbetsmiljöregler och risker kring manuella lyft och belastningsergonomi, buller och ensamarbete, minderårigas arbete, kemikalieanvändning, tillverkares ansvar, användning av arbetsutrustning, traktorer, truckar och tillfälliga personlyft med kranar eller truckar. Och förstås kunskap om de nya reglerna kring sanktionsavgifter.

Ur innehållet

Kort presentation av arbetsmiljölagen och reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) samt Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete.

Hur går man tillväga för att göra korrekta riskbedömningar? Och hur ska man värdera sannolikhet och konsekvens? Vad är acceptabla och oacceptabla risker? Arbetsmiljöverkets trafikljusmodell tillämpas. Grupparbete, Fler ser mer än en.

Viktiga föreskrifter  – Kemiska arbetsmiljörisker, Truckkörning, Användning av arbetsutrustning, Användning av traktorer, Buller, Ensamarbete, Minderårígas arbete. Sanktonsavgifter.

Arbetsmiljöreglerna vid byggnads- och anläggningsarbete med tonvikt på Manuell hantering, Schakta säkert, Tillfälliga personlyft med kran eller truck, Risk för fall och ras, Tidspress och stress samt BAS-P och BAS-U ansvarets innehåll och följdkonsekvenser.

Vilka risker finns på Era egna arbetsplatser och hur värderar Ni dessa? Grupparbete Finn Fem Risker. Vi visar också avidentifierade resultat från motsvarande grupparbeten i våra andra kurser.

Fördelning av arbetsmiljöansvar, delegationer, dagligt tillsynsansvar och hur man gör arbetsmiljöarbetet känt i hela organisationen.

Bemanningsplaner/ resurshållning för personal, maskiner och fordon. Hur går arbetsvolymsmätningar till, vilka mätmetoder finns och hur minimeras osäkerhetsfaktorer och riskkällor?

Hur blir vi attraktiva som arbetsgivare för både män och kvinnor och hur underlättar vi ett jämställt och uthålligt arbetsliv för våra medarbetare?

Claes-Anders Malmberg, Org- och grönytekonsult/VD, Acama konsult AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

 

 

 

Senaste artiklar

20 januari 2019

Nytt medel mot trottoarens hala isfläckar

Nu när kylan biter i själ och märg är det inte ofarligt att ge sig ut på trottoarer, torg och centrumytor. Det är ju inte bara bilisterna som löper risk att skadas när halkan slår till..

Läs mer »

20 januari 2019

Barmarksdagarna 2019 - Hållbar barmarksdrift

ACAMA inbjuder till Barmarksdagarna 2019 - Hållbar barmarksdrift gata/park, som arrangeras för första gången den 20-21 mars 2019 på Lasse Maja värdshus i Järfälla 

Läs mer »

15 januari 2019

Är det slutet för åkgräsklippare på trånga ytor?

Klippa gräs i parker är väl enkelt och billigt, tänker du kanske. Stora åkgräsklippare som avverkar tiotusen kvadrat på en timme gör att klippningen bara kostar tio öre snittet. Och nåt öre till för putsen..

Läs mer »

8 januari 2019

Gatsoparen ger oss ovärderlig renhållning

Hör inte gatsoparen forntiden till? Är det inte ett tråkigt och nedvärderande arbete som vi på goda grunder har rationaliserat bort med maskinernas hjälp? Svaret på båda frågorna är förstås ett tydligt...

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad