Kurs i att effektivisera egen regi

Publicerad: 2020-01-19 15.47 | Senast ändrad: 2020-01-19 15.58

Kurs i att effektivisera egen regi

Kommunerna runt om i landet har det tufft rent ekonomiskt och inte minst inom samhällsbyggnads- och fastighetsförvaltningarnas verksamheter behövs nya angreppssätt för att få ekonomin i balans. Politiska beslut om minskade anslagsramar på driften innebär nästan alltid förändringar i produktion och bemanning. Idag är med det inte heller självklart att utförandeformen ska vara egen regi eller entreprenad.

Blandformen är idag mycket intressant med kontroll över hela utförandekedjan men en mix av egna och externa produktionsresurser. Dessa styrs av en egen generalintraprenör i form av  ett affärsdrivande verk, bolag eller förvaltning med god konkurrenskraft inom kommunkoncernen. Runt om i landet finns flera goda exempel på denna samlade kommunaltekniska driftform.

Med vår nya tvådagars kurs vill vi ge kursdeltagare som har eller kommer att få besparingskrav i gata/vinter/park/fastighetsdrift m fl kommunaltekniska egen-regi verksamheter inblick i vanligt förekommande frågeställningar. Vi vill också ge kunskap om hur man stärker sin analys- och beslutsförmåga kring planering och utförande av olika markanläggningsarbeten och deras efterföljande drift och underhåll.

Slutligen vill vi visa på goda exempel och verktyg för att arbeta lösningsfokuserat i beasparingstider. Kursen är inte avsedd att vara en återkommande kurs utan anordnas nu för att ge hjälp att höja kunskapsnivån i den egna organisationen och undvika att så att säga ”uppfinna hjulet igen”.

Välkomna till en ny kommunalteknisk fortbildning med Acamas vd, Claes-Anders Malmberg som kursledare och gästföreläsarna Anders Larsson (dag 1 och 2), Michael Pamberg (dag 1), Linda Wallgren (dag 2) och Mats Wärme (dag 2).

Claes-Anders Malmberg har arbetat med kommunaltekniska omorganisationer, upphandlingar och utbildningar sedan tidigt 90-tal och biträtt många kommuner och kommunala fastighetsbolag i både privatiseringar, återtagande, genomlysningar och produktionsplanering/kalkylering.

Anders Larsson är agronom med industriell ekonomi som specialitet och arbetar med Claes-Anders i olika utvecklingsprojekt samtidigt som han driver entreprenadverksamhet inom skötsel och anläggning i familjeföretaget på Österlen.

Linda Wallgren är landskapsingenjör och projektledare park i enheten planering och projektering hos Uppsala kommun.

Michael Pamberg är affärsutvecklare utemiljö på HSB Stockholm utemiljö med erfarenhet från såväl kommuners gata/park som bostadskooperativa företag som HSB och Riksbyggen.

Mats Warme, är Key-Account manager hos B&M Systemutveckling AB och specialiserad på systemstöd och uppföljningsinstrument för driftutförande enheter.

Kursen riktar sig till kommunala beställare samt offentliga utförare av park- och gatudrift eller annan kommunalteknisk verksamhet, från ansvariga chefer till driftledare, arbetsledare och planerare.
 

Under dagarna får du bl.a svar på dessa frågor:

 • Vilka besparingar är möjliga på kort och lång sikt? Vilka konsekvenser är oundvikliga och vilka kan minimeras?

 • Vilket pang får politikerna för verksamhetens anslag och hur produktionplanera och kalkylera fram det?
  Hur får vi bättre mätbarhet och jämförbarhet inom kommunen och mellan kommuner? Vilka är de mest kostnadskrävande delmomenten i drift och underhåll och hur får vi fram korrekta nyckeltal för dessa?
  Hur använder man produktionskalkyler som simuleringsverktyg för olika bemanningsalternativ vid minskade anslag och förändrad standard?

 • Var och när ger alternativa driftformer störst effekt i minskad total resursåtgång? När är det mest kostnadseffektivt och måluppfyllande att arbeta i egen regi?

 • Hur kan verksamheten förenklas och synliggöra behov med hjälp av GIS? Planera med hjälp av fakta och statistik istället för via felanmälan. Var proaktiv i dina prioriteringar och undvik brandkårsutryckningarna.

 • Hur optimerar man eget utförande hos ett kommunalt bolag? Vilka synerger och trösklar finns hos kommunala generalintraprenörer i bolagsform?

 • Hur kan kommunintern samordning och styrning av all utemiljö från planering och projektering till byggnation, etablerings- och underhållsdrift genomföras och vilka effekter kan man uppnå?

 • Hur hanterar man tillkommande och avgående arbeten och ytor? Och vilka kostnadskonsekvenser får nya markanläggningar på den totala driften? Hur anpassas nya anläggningars drift till gällande anslagsnivåer.

Under dagarna går vi också igenom: 

 • Kommunaltekniska driftformer och aktuella utmaningar för att möta minskade anslagsramar och omställningsbehov.

 • Verksamheternas innehåll och kostnadsandelar; gatudrift, gatuunderhåll, parkdrift och parkunderhåll. Vinterväghållning samt yttre fastighetsskötsel- och underhåll. Strukturellt och ekonomiskt. Systematiska tjänstebeskrivningar i egen regi och på entreprenad.

 • Optimering av driftutförandet, exempel på digitala verktyg som stora entreprenörer använder.

 • Uppdelningen i fasta och rörliga kostnader samt obligatoriska och frivilliga uppgifter.

 • Synergier och trösklar vid bolagisering och byte från egen regi till entreprenad.

 • Nya markanläggningars påverkan på driftutförande och driftkostnader.

 • Reglering av förändrade anslag samt tillkommande och avgående arbeten. Regleringsmodeller och prioriteringsordningar.

 • Påverkan på underhållsskulden genom förändrad balans mellan reinvesteringar och avskrivningar.

 • Kommunaltekniska organisationsförändringar med fokus på utförande av drift och underhåll.

 • Entreprenadförläggning, återtagande i egen regi samt utveckling av blandformen ”det bästa av två världar”.

Claes-Anders Malmberg, VD, Acama AB

Denna artikel

Skriv ut artikeln

Fakta

Datum och plats

Ny kurs ordnas 25-26 mars på Folkes, centralt i Huddinge. 
Läs mer om Folkes här:

http://www.folkesevent.se/home/

Dag 1 börjar kl 09.30 och slutar kl 16.30.
Dag 2 börjar kl 09.00 och slutar kl 15.30.

Kursledare är Acamas VD Claes-Anders Malmberg ( båda dagarna ) och som gästföreläsare medverkar Anders Larsson, agronom och trädgårdsentreorenör (dag 1) och Michael Pamberg, gata/parkchef i Hallstahammars Kommun (dag 2)

Kostnad

Kostnaden är 6495 kr exklusive moms, inklusive kursdokumentation, kaffen och luncher.  Sista anmälningsdag är den 25 februari 2020

Specialerbjudande: Gå 4 och betala för 3. Missa inte detta generösa grupperbjudande som gäller till 25 februari 2020 !

Anmälan

Anmäl dig till vår kurs-och konferensansvarige, Maria Malmberg,
via e-postmaria(a)acama.se
eller telefon070-639 88 93.

Du kan också anmäla dig via kursanmälningsformuläret ovan. 

Kolla gärna in på och gilla våran sida på Facebook!
https://www.facebook.com/GronaTrender/

Vi följer branchens standardregler vid bokning.

Deltagare är anmäld så snart ACAMA accepterat bokningen och skickat 
bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
Eventuell avbokning ska alltid ske skriftligt till ACAMA.
Vid avbokning 4 - 3 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 50% av kursavgiften.
Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta ACAMA 
med 100% av kursavgiften.
Vid förhinder kan platsen överlåtas till kollega från samma 
organisation. Detta skall skriftligt meddelas ACAMA via e-post.
ACAMA har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda 
avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
ACAMA fakturerar kursavgiften före kursstart, betalningsfristen är 30 
dagar.
ACAMA reserverar sig för eventuella ändringar i programmet.

Senaste artiklar

21 januari 2020

Vad hindrar införandet av arbetsrobotarna?

Arbetsrobotar kommer på bred front, men vad är deras införande? 
Detta diskuteras i Claes-Anders Malmbergs nya artikel. 

Läs mer »

21 januari 2020

Kursdag om invasiva växter

Ny kurs med agronomen Anders Larsson som tar upp problematiken kring, och lösningar på hur man bekämpar invasiva växter. Hålls den 12 maj 2020 i Huddinge.

Läs mer »

19 januari 2020

Kurs i att effektivisera egen regi

Hur skapar man en egen regi verksamhet som ger pang för pengarna? Och vad är bäst att inte göra i egen regi?

Kursen har tagits fram för att öka kunskapen hos kommunernas tekniska förvaltningar med tanke på besparingskrav och eventuellt kommande lågkonjunktur. Ny kurs ordnas 25-26 mars i Huddinge.

Läs mer »

14 januari 2020

Markdrönare och andra trender i utemiljöbranschen 2020

Markdrönare, maskinhandel i omvandling, kraftsamlande utförandeformer, utpädningseffekter i driftbudgeten, underhållsminus och vinterreglering kan komma att prägla branschen i år.

Läs mer »

Bli prenumerant!

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här!

Namn:
E-post:
Kategori:

Gilla oss på Facebook!

Gata och park

Fastighet

Kyrkogård

Entreprenad